Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów 

 

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

 
Download/get/id,22070.html

Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

 

 Wymagane dokumenty :
Wniosek o nabycie nieruchomości

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Punkt Obsługi Interesanta (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego)

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rady Miejskiej, Burmistrz Obornik Śląskich przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. Nr 54, poz.245 z późn. zm).
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
6. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje.
7. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
8. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
9. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Pok. 3, tel. 310 35 19 wew. 421

 

Osoba odpowiedzialna :

P. Danuta Balowska


 Podstawa prawna :

Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.  1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm).

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-04-27 14:07:27 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 599
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Balowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Balowska
Czas wytworzenia: 2004-11-03 14:04:55
Czas publikacji: 2017-04-27 14:38:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak