Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

Download/get/id,23998.html

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (18.1 KB) -do pobrania

(Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, nr działek wraz z arkuszem mapy i obrębem ewidencyjnym, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.)

2. Kserokopia mapy z projektu.

3. Kserokopia decyzji lokalizacyjnej, jeżeli zajęcie następuje w celu umieszczeniu obiektu urządzenia. (przed wystąpieniem o zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzenia / obiektu, należy uzyskać decyzję lokalizacyjną na umieszczenie w pasie drogowym.)

4. Oryginał pełnomocnictwa jeżeli właściciel nieruchomości nie występuje osobiście (wnioski z kserokopiami pełnomocnictw nie są rozpatrywane.)

5. Potwierdzenie opłaty za pełnomocnictwo jeżeli wymagana (wnioski bez opłaty kiedy wymagana, nie są rozpatrywane)

 

Opłaty:

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego zostanie wyliczona w decyzji zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIII/363/14 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH (149.3 KB).

 

Podstawa prawna opłaty:

art. 40, art. 40d  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych  (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art.10 pkt. 1 do 4, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r).


Ustalono także ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym w wysokości 100,00 zł za zajęcie do 20 % szerokości jezdni oraz 200,00 zł za całkowite zajęcie jezdni.

Opłatę, wyliczoną przez Inspektora ds. dróg, należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich na konto
Bank Spółdzielczy nr 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016.

 

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Art. 6, od momentu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej kwocie 17 zł, którą należy wpłacić ma rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr: 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016. Z ww. opłaty zwolnione są pełnomocnictwa  udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu, poświadczenia notarialne oraz gdy mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta (parter budynku A Urzędu Miejskiego)


Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Inwestycji i Remontów

Podinspektor ds. dróg Michał Haberka

pok. nr 9, tel. 310 35 36


Podstawa prawna:

-art. 40, art. 40d  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych  (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

-art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
-art.10 pkt. 1 do 4, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986 r.).

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 778
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2004-06-18 09:06:58
Czas publikacji: 2004-06-18 09:06:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak