Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego 

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

 

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Kto może dokonać czynności wymeldowania:

1. Osoba dokonująca wymeldowania – osobiście.
2. Pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) udzielonym przez wnioskodawcę  na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej,     

 

Gdzie i w jakiej formie można dokonać wymeldowania:

Wymeldowania można dokonać:

W formie pisemnej na formularzu:

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

Opłaty:
Czynność wymeldowania jest wolna od opłat. Za wydanie ZAŚWIADCZENIA O WYMELDOWANIU Z POBYTU STAŁEGO/CZASOWEGO pobierana jest opłata w wysokości 17 zł (poza zwolnieniami ustawowymi). Zaświadczenie wydawane jest na wniosek.Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta 13958300090000100720000016 lub uiścić w formie gotówkowej w Banku Spółdzielczym (druk do pobrania budynek „B”, II piętro Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1
Wydział Spraw Obywatelskich w budynku „B”, II piętro

 

tel. (071) 310 29 26

Sprawę prowadzi:

 

Adriana Adach referent ds. Ewidencji Ludności

 

Elżbieta Jaros referent ds. Ewidencji Ludności

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie wymeldowania z pobytu stałego/czasowego następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r., poz. 722 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-04-03 14:36:57 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

zgloszenie_wymeldowania_pobytu_czasowego.pdf

Data: 2017-04-03 14:36:57 Rozmiar: 71.52k Format: .pdf Pobierz

Zgloszenie_wymeldowania_pobytu_stalego.pdf

Data: 2017-04-03 14:36:57 Rozmiar: 66.31k Format: .pdf Pobierz

Zaświadczenie o zameldowaniu- dodana klauzula.odt

Data: 2017-04-03 14:36:57 Rozmiar: 18.12k Format: .odt Pobierz

Pelnomocnictwo-ewidencja_ludnosci.odt

Data: 2017-04-03 14:36:57 Rozmiar: 18.71k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 707
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Adriana Adach
Osoba odpowiedzialna za informację : Adriana Adach
Czas wytworzenia: 2004-08-11 12:53:09
Czas publikacji: 2017-04-04 08:21:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak