Podatek leśny od osób fizycznych 

 

Podatek leśny od osób fizycznych

 
Download/get/id,22582.html

Podatek leśny od osób fizycznych

 

  

 

Wymagane dokumenty:
Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Należy załączyć:

1. Akt notarialny/postanowienie sądu o przysądzeniu własności/umowę dzierżawy lasu

2. Wykaz posiadanych gruntów leśnych według wzoru IN, IR, IL  informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta lub Sekretariat Urzędu Miejskiego w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.30-15.30 oraz w środę - 8.30-16.30.
 

 

Termin odpowiedzi:
W ciągu 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie ustalenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów - Grażyna Nowak - główny specjalista ds podatków /miejskich/, Anna Łuczuk - inspektor ds podatków /wiejskich/, Monika Michałowska-Molik - inspektor ds podatków /wiejskich/

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r, poz. 1821 ze zm. )

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018 r. średnia cena sprzedaży drewna z której wyliczany jest podatek leśny na 2019 r. wynosi  191,98 zł za 1 m3.

W związku z powyższym:

- podatek leśny od 1 ha  wynosi 42,2356 zł.  (191,98 zł x 0,220 m3 drewna).


Uwagi:
A.
Termin płatności podatku może zostać odroczony lub rozłożony na raty przez organ podatkowy
Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty w Punkcie Obsługi  Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
Przy odraczaniu płatności podatku lub rozkładaniu na raty zaległości podatkowych nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r.


B. Zaległość podatkowa w podatku leśnym może zostać umorzona, odroczona lub rozłożona na raty przez organ podatkowy.
Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )

Wniosek o powyższe składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub Sekretariacie Urzędu Miejskiego po terminie płatności raty podatku


C. W przypadku nieuregulowania raty podatku w terminie płatności, organ podatkowy wystawia upomnienie. Zaległość podatkowa winna być uregulowana w terminie 7 dni od momentu pokwitowania odbioru upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty podatku zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który jest przesyłałny do właściwego Urzędu Skarbowego ( w zależności od miejsca zamieszkania podatnika), w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Podatek leśny w kwocie do 100,00 zł płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatnicy nie otrzymają decyzji podatkowych do kwoty 7,80 zł, co oznacza, że podatek ten nie będzie od nich pobierany.


E. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich - indywidualne dla każdego podatnika, wskazane w decyzji ustalającej wymiar podatku. 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-15 15:18:09 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 905
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Nowak
Czas wytworzenia: 2005-02-11 09:17:07
Czas publikacji: 2019-01-03 12:12:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak