Podatek rolny od osób prawnych 

 

Podatek rolny od osób prawnych

 

HERB7.jpg

Podatek rolny od osób prawnych

 

  

 
 

Wymagane dokumenty:
Informację należy złozyc w terminie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

Należy złożyć deklarację DR na podatek rolny,

oraz załączyć:
akt notarialny/postanowienie sądu o przysądzeniu własności/umowę dzierżawy gruntu

 
Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta lub Sekretariat Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich  - w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach - 7.30-15.30 oraz w środę - 8.30-16.30.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o udzielenie przysługujących ulg jest wydawana decyzja. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin jest wydłużany do 2 miesięcy. 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretriacie Urzedu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni gospodarstwa nie przekraczającej 100 ha nabytych w drodze umowy sprzedaży - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1892 ze zm. ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulgi, w 7 roku 50% ulgi.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych i może być wykorzystana w ciągu 15 lat.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów  - Monika Michałowska-Molik - inspektor ds. podatków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1892 ze zm. )

 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r. średnia cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł. za 1 dt.

W związku z powyższym:
-dla gruntów gospodarstw rolnych  podatek rolny wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego (54,36zł x 2,5q żyta),
-dla pozostałych gruntów podatek rolny wynosi 271,80 zł od 1 ha fizycznego (54,36zł x 5q żyta).


Uwagi:
A.
Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w deklaracji złożonej do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.
 

B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.
 

C. Termin płatności może zostać odroczony lub rozłożony na raty
Podstawa prawna - art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
Przy odraczaniu płatności podatku lub rozkładaniu na raty zaległości podatkowych nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r.

 

D. Podatek rolny może zostać umorzony - podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego po terminie płatności raty podatku

 

E. W przypadku nie uregulowania raty podatku w terminie płatności wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od momentu pokwitowania odbioru upomnienia wraz z odsetkami naliczonymi na dzień dokonania zapłaty zaległości podatkowej.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty podatku wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego (w zależności od miejsca siedziby firmy), w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1892
ze zm. )

I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Podatek rolny w kwocie do 100,00 zł  będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania organu podatkowego.

G. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto podatnika w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 
  
 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-15 15:13:55 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 1688
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Michałowska
Czas wytworzenia: 2005-02-11 09:04:07
Czas publikacji: 2019-01-03 12:07:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak