Sprzedaż lokali miesz.stanowiących własność gminy na rzecz najemcy 

 

Sprzedaż lokali

 

Download/get/id,22100.html

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 

 

 

 
Wymagane dokumenty :

 

1.      Wniosek wraz z załącznikami  druk wniosku (29 KB)

2.      Kserokopia umowy  najmu 

 

Opłaty :

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj. :

-          koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,

-          koszty wydzielenia geodezyjnego,

-          koszty sporządzenia aktu notarialnego

-          koszty sądowe

oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

 

Miejsce złożenia dokumentów :

Punkt Obsługi Interesanta (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach  Śląskich)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Z chwilą otrzymania wniosku Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zaleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi co najmniej 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Pok. nr 3

Tel. 310 35 19, wew. 421

 

Osoba odpowiedzialna :

Pani Danuta Balowska

 

Dodatkowe informacje :

1.      Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2.      Lokale sprzedawane są na zasadach o0kreślonych w Uchwale XLI/310/98 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 maja 1998r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (z późn. zm.)

3.      Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat.

4.      Zasady przyznania bonifikat określa wyżej wymieniona uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

 

Podstawa prawna :

Art. 34 ust.1 pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-04-27 14:33:22 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

WZÓR WNIOSKU O WYKUP LOKALU KOMUNALNEGO.docx

Data: 2017-04-27 14:33:22 Rozmiar: 12.68k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 608
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Balowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Balowska
Czas wytworzenia: 2004-11-19 10:10:41
Czas publikacji: 2017-04-27 14:37:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak