Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy 

 

 

Download/get/id,21902.html

Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy gruntów.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydzierżawienie/najem/czasowe zajęcie gruntu. We wniosku należy określić cel dzierżawy/najmu i okres udostępnienia, adres nieruchomości oraz powierzchnię gruntu.

2. Odbitka z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z określonymi granicami wnioskowanego terenu.

3. Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy Oborniki Śląskie.

4. W przypadku zamiaru zmiany umowy dzierżawy, najmu należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.

5. NIP, REGON/PESEL, telefon kontaktowy

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Punkt obsługi interesanta (parter budynku "A" Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 1

osoba odpowiedzialna: Antonina Majewska, tel.71  310 35 18

Termin odpowiedzi:

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z KPA nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki czasowego zajęcia (np. opinii policji, straży pożarnej itp.).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

3. Art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

4. §12 do §14 Uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oborniki Śląskie.

5. Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich w sprawie stawek czynszu dzierżawnego w bieżącym roku.

 

Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości

2. Wniosek o wynajem gruntu pod nośnik tablicy reklamowej.

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-03-27 10:01:42 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 853
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Antonina Majewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Antonina Majewska
Czas wytworzenia: 2004-11-02 15:21:31
Czas publikacji: 2018-06-14 11:14:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak