Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

HERB7.jpg

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 
 

Wymagane dokumenty:
Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystapienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Należy załączyć:
1. Akt notarialny/postanowienie sądu o przysądzeniu własności/umowę dzierżawy nieruchomości/umowę najmu lokalu   użytkowego/postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
2. Wykaz nieruchomości według wzoru IN, IR, IL informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta lub Sekretariat Urzędu Miejskiego w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach - 7.30-15.30 oraz w środę w godzinach - 8.30-16.30.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie ustalenia podatku.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są w § 1.1
Uchwały Nr XVII/123/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl. -  Grażyna Nowak -główny specjalista ds. podatków /miejskich/, Anna Łuczuk – inspektor ds. podatków /wiejskich/, Monika Michałowska-Molik – inspektor ds. podatków /wiejskich/.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1445 ze zm. )
- Uchwała Nr XXXV/231/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uwagi:
A.
Termin płatności podatku może zostać odroczony lub rozłożony na raty przez organ podatkowy - Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2018 r, poz. 800
ze zm. )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną
w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Podstawa prawna - Uchwała Nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śl.  z dnia  31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.


B. Zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości może zostać umorzona, odroczona lub rozłożona na raty przez organ podatkowy.
Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )
Wniosek o powyższe składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku.

 

C. W przypadku nie uregulownia raty podatku w terminie płatności organ podatkowy wystawia upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od momentu pokwitowania odbioru upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty podatku zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który jest przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego ( w zależności od miejsca zamieszkania podatnika), w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione są w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

Podatek od nieruchomości w kwocie do 100,00 zł  płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatnicy nie otrzymują decyzji podatkowych do kwoty 7,80 zł, co oznacza, że podatek ten nie będzie od nich pobierany.


E. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich - indywidualne dla każdego podatnika, wskazane w decyzji ustalającej wymiar podatku.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-15 14:58:30 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 4995
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Nowak
Czas wytworzenia: 2003-08-04 13:11:43
Czas publikacji: 2019-01-03 11:47:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak