Podatek od nieruchomości od osób prawnych 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnycht.j.

 

HERB7.jpg

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

 


 

Wymagane dokumenty:
Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Należy złożyć deklarację DN w sprawie podatku od nieruchomości,

oraz załączyć następujące dokumenty:
- akt notarialny/postanowienie sądu o przysądzeniu własności/umowę dzierżawy nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:
 Punkt Obsługi Interesanta lub Sekretariat Urzędu Miejskiego - w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach - 7.30-15.30 oraz w środę w godzinach - 8.30-16.30.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie zastosowania ulg: o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, o rozłożenie na raty  zapłaty podatku lub zaległości podatkowej oraz o umorzenie zaległości podatkowej - wydawana jest decyzja. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wydania decyzji wydłuża się do 2 miesięcy.Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydal decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów  Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich - Monika Michałowska-Molik - inspektor ds. podatków.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj Dz. U. z 2018 r, poz. 1445 ze zm. )
- Uchwała nr XXXV/231/16  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

- Uchwała nr XVII/123/15  Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.


Uwagi:
A.
Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji, którą należy złożyć do 31 stycznia każdego roku podatkowego.


B. Termin płatności może zostać odroczony lub rozłożony na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r. 


C. Podatek od nieruchomości może zostać umorzony przez organ podatkowy.
¨ Podstawa prawna - art.67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )
¨ Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


D. W przypadku nie uregulowania raty podatku w terminie płatności wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od momentu pokwitowania odbioru upomnienia wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień dokonania wpłaty.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do  właściwego Urzędu Skarbowego (w zależności od miejsca siedziby firmy) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj Dz. U. z 2018 r, poz. 1445 ze zm. )
Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z wyjątkiem stycznia z terminem płatności do 31 stycznia.
Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania organu podatkowego.


F. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spóldzielczym w Obornikach Śląskich - indywidualne dla każdego podatnika, wskazane w  przesłanym wezwaniu do potwierdzenia salda.

Podatek od nieruchomości w kwocie do 100,00 zł  płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku braku informacji o nr konta należy skontaktować się z p. Moniką Michałowską-Molik pod nr tel. 71 310 35 19 wew 449.

 

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-15 15:03:46 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 3090
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Michałowska
Czas wytworzenia: 2005-02-11 08:46:42
Czas publikacji: 2019-01-03 11:57:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak