Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie  

 
  

                                                                                                     Oborniki Śląskie, 21.12.2012 r.

 

 

           ZPiPŚ.271.92.2012

                    ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

 1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

2.1  Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników

bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność

Gminy Oborniki Śląskie

 

CPV: 90.00.00.00–7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne.

 

2.2  Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w następujących adresach:

- Kotowice 19, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Pęgów, ul. Główna 70, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Wielka Lipa 40, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Zajączków 33, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Publiczne Gimnazjum w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie; 

- Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie;

Adresy te są aktualne w dniu ogłoszenia postępowania. Jeżeli w trakcie trwania umowy pod wskazanymi adresami zostaną sprzedane lokale mieszkalne umowa nie będzie obejmowała wspólnot mieszkaniowych.

2.3   Szacunkowa ilość nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania

umowy wynosi: 1 707 m3/rok. Podana szacunkowa pojemność określa maksymalne potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy,
w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia.

2.4  Nieczystościami płynnymi są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych ścieki socjalno – bytowe, których skład chemiczny odpowiada określonym normom, dopuszczającym odprowadzenie tych ścieków do kanalizacji miejskiej.

2.5  Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy

(załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

2.6  Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

2.7   Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, klęskach żywiołowych,

2.8  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia
z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie posesji np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte.

2.9  Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Burmistrza Obornik Śląskich.

2.10          Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

2.11          Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach uniemożliwiających realizację umowy.

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 45 400,00 zł (brutto) wartość netto: 42 037,04 zł co w oparciu o uśredniony kurs euro daje równowartość

  1. 10 458,02 euro (netto).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 10.12 2012 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)
4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                   ( podać dane pracownika)

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……… Zamówienie o wartości poniżej 14 tysięcy euro netto …...............…………         

 

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Ilość pkt

1

Zakład Ogólnobudowlany

Ryszard Iżuk

II Armii Wojska Polskiego 39

55-120 Oborniki Śląskie

100

2

SŁAWEX Zarządzanie- Usługi-Handel

Sławomir Suliga

ul. Niedzielna 9

55-120 Osola

97,81

 7.      Opis kryteriów:

 

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Iżuk

II Armii Wojska Polskiego 39

55-120 Oborniki Śląskie

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych          

Leszek Pawlak – kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania
                                                    Środków Zewnętrznych                                                                  

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

             Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

 

                                                                                                                  Martyna Ostaszewska               

                                                         ( podpis pracownika prowadzącego prace)

 

 

12.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień
                                                                                                              publicznych

                                                                                   (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

                                                                                                      Martyna Ostaszewska

                                                                        …………………….…………………                                 

                                                                            ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

13.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Dyrektora lub osobę upoważnioną :

 

Nr rejestru: ZPiPŚ.271.92.2012 data: 21-12-2012 r.

                                                                                      

                                                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                           mgr Karol Kos 

 

Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-12-21 15:37:51
Czas publikacji: 2012-12-21 15:37:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak