Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2013 roku. 

 

  

                                                                                                     Oborniki Śląskie, 21.01.2013 r.

         ZPiPŚ: ZPiPŚ.271.5.2013                                                            

                      ( znak sprawy )

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.  

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonym we wniosku i w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie
w 2013 roku.

 - Gazeta powinna mieć zasięg regionalny (Dolny Śląsk) oraz powinna być wydawana
w trybie codziennym lub tygodniowym.

- Wykonawca powinien określić proponowaną stronę, na której ukaże się ogłoszenie
w ramach przedstawionej wyceny (np. strona ogłoszeniowa);

- Wykonawca powinien określić nakład prasy;

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za 1 cm2 ogłoszenia ramkowego. 

CPV: 79342000-3 

 3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: 24 550,00 zł (brutto) wartość netto: 19 959,35 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro daje równowartość 4 965,51 euro (netto).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 11.01.2013 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło……………………………

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę)
 

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

         Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                               ( podać dane pracownika)

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……… Zamówienie o wartości poniżej 14 tysięcy euro netto …...............…………         

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Ilość pkt

1

Polskapresse Sp. z o.o.

Oddział Biuro Reklamy
w Warszawie

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

100

2

AGORA S.A.

Warszawa O/Wrocław

Biuro Reklam i Ogłoszeń „Gazety Wyborczej” 

Plac Solny 2/3

50-050 Wrocław

92,31

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

  

8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano propozycję cenową (podać dane wybranego wykonawcy)

Polskapresse Sp. z o.o.

Oddział Biuro Reklamy w Warszawie

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Filia Wrocław ul. Św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław

 9.      Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzonego postępowania informacje:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę za wykonywanie usługi.

10.  W wyborze propozycji cenowej uczestniczyli:

Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych         

Leszek Pawlak – kierownik Wydziału ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania
                                                    Środków Zewnętrznych                                                                   

            (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 

11.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

             Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)                

                                                                               Martyna Ostaszewska                                                                       

                            ( podpis pracownika prowadzącego prace)

12.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień  publicznych

                                                                                   (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                              Martyna Ostaszewska

                       ( podpis osoby sporządzającej dokumentację)

13.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną :

Nr rejestru: ZPiPŚ.271.5.2013 data: 21-01-2013 r.

              

                                                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                           mgr Karol Kos 

 


Liczba odwiedzin : 555
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-01-21 09:21:13
Czas publikacji: 2013-01-21 09:21:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak