Sekretarz 

 

Sekretarz 

                                                                 

Sekretarz Gminy

 

 

 Funkcję  Sekretarza Gminy sprawuje mgr Leszek Pawlak

 

     Tel:  071 310 35 19

Do zadań sekretarza Gminy należy w szczególności:

1) zapewnia warunki dobrego funkcjonowania i prawidłowego wykonywania zadań Urzędu,

2) sprawuje nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji, informatyzacją i komputeryzacją urzędu,

3) pełni nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym,

4) koordynuje wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy,

5) nadzoruje załatwianie skarg i wniosków radnych,

6) pełni funkcję urzędnika wyborczego i realizuje zadania związane z przeprowadzaniem wyborów i referendów,

7) nadzoruje obsługę petentów i załatwianie indywidualnych spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów tożsamości oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego.

8) współpracuje z Radą Miejską i nadzoruje właściwe przygotowanie materiałów pod jej obrady,

9) współpracuje z sołectwami zapewnia udział kierownictwa Urzędu w zebraniach wiejskich,

10) nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Miejskiej oraz publikatorów prawa,

11) nadzoruje gospodarkę mieniem Urzędu i wydatkowanie środków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu,

12) nadzoruje wykonywanie czynności prawnych wynikające ze stosunku  pracy, nawiązywanego na podstawie umowy o pracę,

13) opracowuje zakresy czynności dla kierowników Wydziałów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach,

14)  informuje burmistrza o konieczności dokonania zmian personalnych,

15)  nadzoruje realizację czasu pracy pracowników samorządowych,

16)  przygotowuje projekty zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy w urzędzie,

17)  nadzoruje szkolenia pracowników,

18)  nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

19)  nadzoruje działalność archiwum w Urzędzie,

20)  wykonuje czynności administratora danych osobowych,

21)  wykonuje inne czynności powierzone przez Burmistrza,

22) kieruje pracą urzędu w przypadku niemożności wykonywania zadań przez burmistrza i jego zastępcę- w ramach udzielonych upoważnień.

 


Liczba odwiedzin : 888
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Artur Olszewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2007-09-06 15:28:49
Czas publikacji: 2007-09-06 15:28:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak