Wymeldowanie/zameldowanie na pobyt stały/czasowy w drodze decyzji administracyjnej: 

 

 

 

 

 

Wymeldowanie/zameldowanie na pobyt stały/czasowy w drodze decyzji administracyjnej:

 

                                                                                                                                                                                                               

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wymeldowanie  / wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej(druk do pobrania)

  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  3. Tytuł prawny do lokalu – ksero dołączone do wniosku

  4. Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta 13958300090000100720000016 lub uiścić w formie gotówkowej w Banku Spółdzielczym (druk do pobrania budynek „B”,II piętro Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich)

 

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- terminy określone przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu/zameldowaniu
- decyzji administracyjnej o odmowie wymeldowania/zameldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.

Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania Organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci: zeznań świadków, wyjaśnień stron, oględzin w lokalu, informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1

Punkt Obsługi Interesanta

tel. (71) 310 29 26

 
Sprawę Prowadzi:

Adriana Adach referent ds. Ewidencji Ludności

Elżbieta Jaros referent ds. Ewidencji Ludności

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,poz. 722 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1852)

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

 

 

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2017-04-03 11:47:20 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.odt

Data: 2017-04-03 12:00:16 Rozmiar: 16.95k Format: .odt Pobierz

wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.odt

Data: 2017-04-03 12:00:16 Rozmiar: 17.5k Format: .odt Pobierz

Pelnomocnictwo-ewidencja_ludnosci.odt

Data: 2017-04-03 12:15:42 Rozmiar: 18.71k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Adriana Adach
Osoba odpowiedzialna za informację : Adriana Adach
Czas wytworzenia: 2004-08-11 12:57:34
Czas publikacji: 2017-04-03 15:22:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak