Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

 

 

  

 

HERB7.jpg

INFORMACJA DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Wymagane dokumenty: 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), do wniosku druk o pobrania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 

 

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
2) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
3) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);
4) karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);
5)wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów  i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783)należy wnieść opłatę skarbową za:

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - 205,- PLN

decyzję o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 105,- PLN;

pełnomocnictwo - 17,- PLN.

Opłatę należy wnieść lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta: 13 95830009 0000 1007 2000 0016 – Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich

Zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej – opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku.

Można zwolnić z opłaty skarbowej osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie.

Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz podania i załączniki do podań wymienione w części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

  

Miejsce złożenia dokumentów  


Punkt Obłsugi Interesanta  Urzędu Miejskiego – w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730 do 1530 oraz w środę od 730 do 1630

Tel. (71) 310 – 35-19 wew. 434

  

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w Prawie ochrony środowiska. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – okres uzyskania decyzji może ulec wydłużeniu. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.); 
  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 71); 
  •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. nr 1257 ze zm.).  

Tryb odwoławczy 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.

 

 

1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:
1)
w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2)
w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3)
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;
3a)
mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
4)
28) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5)
29) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
5a)
(uchylony)
6)
wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;
7)
w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
8)
analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, 791 i 1089).
 

Załączniki

WNIOSEK_W_SPRAWIE_UZYSKANIA_DECYZJI_SRODOWISKOWEJ.doc

Data: 2016-09-26 13:05:24 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK_W_SPRAWIE_UZYSKANIA_DECYZJI_SRODOWISKOWEJ.DOC

Data: 2016-09-26 13:05:24 Rozmiar: 50k Format: .DOC Pobierz

HERB7.jpg

Data: 2016-09-26 13:05:24 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 728
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2005-10-28 14:42:44
Czas publikacji: 2018-10-10 11:04:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak