Użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami):

• Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów;

• Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej „oceną”. Wzór oceny określa załącznik do rozporządzenia (Wzór oceny w załączeniu)

• Ocenę właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca przechowuje łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego;

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 roku, Nr 8, poz. 31):

• Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo- cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się z natury;

• Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” (druk w załączeniu)

• Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada powyższą informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta; sporządza się ją w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;

- drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji ( do 31 stycznia następnego roku);

 

Prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być przeprowadzane tylko przez wykonawcę, który:

• uzyskał odpowiednie zezwolenie, pozwolenie, decyzję zatwierdzające program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożył organowi informację o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

• zatrudnieni pracownicy, osoby kierujące lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest przeszkoleni zostali przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;

• przed rozpoczęciem prac opracował szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest;

• posiada niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

Wykaz firm spełniających ww. wymagania dostępna jest na stronie internetowej www.bazaazbestowa.pl 

 

Załączniki

Program_usuwania_azbestu_i_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_Gminy_Oborniki_Slaskie_2009.pdf

Data: 2015-10-13 10:01:35 Rozmiar: 6.2M Format: .pdf Pobierz

Program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_Gminy_Oborniki_Slaskie_2014.pdf

Data: 2015-10-13 10:01:35 Rozmiar: 1.86M Format: .pdf Pobierz

Raport_inwentaryzacja_09.2014.doc

Data: 2015-10-13 10:01:35 Rozmiar: 1.22M Format: .doc Pobierz

Ocena_stanu_i_mozliwosci_bezpiecznego_uzytkowania_wyrob.docx

Data: 2015-10-13 10:01:35 Rozmiar: 15.41k Format: .docx Pobierz

informacja_o_wyrobach.rtf

Data: 2015-10-13 10:01:35 Rozmiar: 68.68k Format: .rtf Pobierz

Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Monika Kwiatkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Kwiatkowska
Czas wytworzenia: 2009-08-24 12:55:40
Czas publikacji: 2015-10-13 10:05:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak