Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

 

 

Download/get/id,22578.html

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Wzór wniosku 

Wymagane załączniki:

- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (do wglądu) - nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie wydane przez Burmistrza Obornik Śląskich oraz innych przedsiębiorców, jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) figuruje informacja o posiadanych przez nich zezwoleniach.

- Odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu)

Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa, w tym przypadku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest między innymi udzielenie pełnomocnictwa: małżonkowi, wstępnemu (mama, tata), zstępnemu (córka, syn) lub rodzeństwu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Opłaty:

Opłaty za zezwolenie:

- 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest na konto: Urzędu Miejskiego nr 13 9583 0009 1007 2000 0016

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1 budynek B,

Osoba odpowiedzialna:

Monika Wawrzak, inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 71 310 29 26; 71 310 35 19 wew. 451

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

- Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXI/235/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Oborniki Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2005 r. Nr 80 poz. 1747)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Uwagi:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXI/235/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Oborniki Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2005 r. Nr 80 poz. 1747)

Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku.

 

 


Liczba odwiedzin : 946
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Wawrzak Monika
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzak
Czas wytworzenia: 1970-01-01 00:00:00
Czas publikacji: 2016-05-19 14:10:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak