Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej  

 
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.
 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: IROŚ.271.13.2011/6                                                 Oborniki Śląskie dnia: 2011-06-20

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
UZASADNIENIE

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawa z wbudowaniem i zawałowaniem niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe" wpłynęły dwie oferty z czego:

- oferta nr 1 jest opatrzona złą sumą wniesionego wadium,

- oferta nr 2 jest niezgodna z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 ze zm.) , a szczególne art. 23 ust. 2.

  

Zamawiający


                                           Z upoważnienia Burmistrza Gminy

                                            -mgr inż. Andrzej Małkiewicz-

                                           KIEROWNIK WYDZIAŁU

 

Liczba odwiedzin : 555
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-06-21 13:49:05
Czas publikacji: 2011-06-21 13:49:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak