Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie zapytanie ofertowe na: Zakup Wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach, które przystąpiły do „Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi” 

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dostawa wyposażenia w ramach Projektu pt. Zakup Wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach,

które przystąpiły do „Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi” na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

oznaczenie sprawy: IROŚ.271.2.2011

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Dokumentacja Podstawowych Czynności

Zapytanie ofertowe

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro

 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  ustawy nie stosuje się

 

 

  1. Przedmiot zamówienia wykonanie Dostawy: Dostawa wyposażenia w ramach Projektu pt. Zakup Wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach, które przystąpiły
    do „Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi” na terenie Gminy Oborniki Śląskie
  2. Wartość szacunkowa

     Wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 2011-04-30 r.,

na podstawie kursu euro – 3,839 zł .

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Katarzyna Jarczewska

Wartość szacunkowa zamówienia:    w PLN  45 935,15 zł;

w Euro 11 965,39

CPV – 39100000 - 3 – meble

            39112000 - 0 – krzesła

            39121200 – 8 – stoły

            16311000 – 8 – kosiarki do trawników
            39221210 – 2 – talerze
            31000000- 6 - maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

3. Dla zamówień poniżej kwoty 2 000 euro, w dniu 2011-06-22 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

4. Dla zamówień powyżej 2 000 euro, a poniżej 14 000 euro, w dniu 2011-06-22 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie / przekazanie zaproszenia z formularzem oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji (*).

- OLMAR Marcin Zdaniak ul. Zagórskiego 3, 55-120 Oborniki Śląskie

- Zakład Stolarski Maciej Krzyżak, Krościna Mała 16a, 55-110 Prusice

- Mariusz Kuzka, ul. Kościelna 35/6, 55-100 Trzebnica

- SELGROS ul. Krakowska 71, 50-426 Wrocław

- Neonet AMPER ul. Trzebnicka 2, 55-120 Oborniki Śląskie

- PPUH LEMAR Leszek Lizak, Kuraszków ul. Lipowa 19, 55-120 Oborniki Śląskie

  1. W terminie składania ofert, tj. do dnia 2011-07-04 r. do godz. 10:00 przedstawiono poniższe oferty.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1

OLMAR Marcin Zdaniak

ul. Zagórskiego 3

55-120 Oborniki Śląskie

57 486,00 zł

 

2

Zakład Stolarski Maciej Krzyżak

 Krościna Mała 16a

 55-110 Prusice

8 050,80 zł

Oferta wariantowa

3

Mariusz Kuzka

ul. Kościelna 35/6

55-100 Trzebnica

65 789,80 zł

 

4

SELGROS

 ul. Krakowska 71

 50-426 Wrocław

Nie złożono oferty

 

5

Neonet AMPER

 ul. Trzebnicka 2

 55-120 Oborniki Śląskie

Nie złożono oferty

 

6

PPUH LEMAR Leszek Lizak

Kuraszków ul. Lipowa 19

55-120 Oborniki Śląskie

Nie złożono oferty

 

 

  1. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj.

numer oferty 1

nazwa: OLMAR Marcin Zdaniak ul. Zagórskiego 3, 55-120 Oborniki Śląskie

  1. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę

  1. Inne informacje

                                                                                                                                                   Martyna Maślej

                                                                                                                                                Katarzyna Jarczewska

                                                                                                                                                  podpis (pieczątka)

Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-04                                                                               

 (*)niepotrzebne skreślić

                                                                                              Zatwierdzam wybór

 Data 04.07.2011        

ZASTĘPCA BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH

-mgr Adam Stocki-

   

 


Liczba odwiedzin : 703
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-07-06 12:36:11
Czas publikacji: 2011-07-06 12:36:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak