Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Dostawa niesoru granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe. 

 
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa niesoru granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.
 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 IROŚ.271.14.2011/4                                                                                                                 Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-05

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa niesortu granitowego, gruzu betonowo-ceglanego oraz frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.,

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UZASADNIENIE

 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna ważna oferta. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

  -mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Liczba odwiedzin : 579
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-07-06 11:48:40
Czas publikacji: 2011-07-06 11:48:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak