Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

 

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

 

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Druk do pobrania

2. Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;

3. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);

4. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

5. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej

    transportem drogowym w przedsiębiorstwie;

6. Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy, jak

    i zatrudnionych przez niego kierowców;

7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;

8. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

9. Świadectwo legalizacji taksometru
10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub udokumentowanie co najmniej 5 – letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu: przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy,
11. Urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku, gdy nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem.

Opłaty:

Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na okres:

·  2 – 15 lat wynosi 200 zł

· 15 – 30 lat wynosi 250 zł

· 30 – 50 lat wynosi 300 zł

Opłata za wymianę uprawnień przewozowych, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w tych uprawnieniach: wynosi 100 zł

Opłata za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję.

(na podst. art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta lub sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Do 3 miesięcy w przypadku wymiany dotychczasowego zezwolenia na licencję
Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia

Odpowiedzialna:
Monika Wawrzak, referent ds. działalności gospodarczej

pok. nr 100, budynek B Urzędu
w godzinach pracy Urzędu
tel. 0 71 310 29 26

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 145, poz. 1630)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1685)

Informacje dodatkowe:
1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
4. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.
5. Przedsiębiorcy prowadzący do dnia 1.01.2002 działalność gospodarczą w zakresie krajowego drogowego przewozu osób mogą ją nadal wykonywać w dotychczasowym zakresie, na podstawie posiadanych uprawnień, przez okres 2 lat. Nie później niż w terminie 6 miesięcy przed upływem tego okresu przedsiębiorcy ci powinni wystąpić do organu udzielającego licencji z wnioskiem udzielenie licencji.

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

formularz_-_taxi.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 608
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzak
Czas wytworzenia: 2004-04-13 09:22:01
Czas publikacji: 2004-04-13 09:22:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak