Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne.

 
 

 

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE,

Trzebnicka 1 ,

55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie,

tel. (071)310 32 45, fax (071)310 32 45,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne.

Wybrano ofertę:

dla zadania: Remont świetlicy w Jarach na Centrum Ekologiczno-Informacyjne

Usługi Budowlane - Piotr Giera

64-125 Poniec

Dzięczyna 28a

Cena oferty - 474 586.53 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

[pkt]

 

 

 

 

 

 

Razem

[pkt]

1

Usługi Budowlane - Piotr Giera

Dzięczyna 28a

64-125 Poniec

(1)

  300,00

 

 

 

 

 

 

  300,00

1

Usługi Remontowo-Malarskie Krzysztof Popławski

ul. Wiśniowa 37

56-100 Wołów

(10)

  285,21

 

 

 

 

 

 

  285,21

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ABAKUS"

Małgorzata Baryga-Góralska

ul. Jagienki 14

64-100 Leszno

(9)

  277,20

 

 

 

 

 

 

  277,20

1

ZAKŁAD BUDOWLANO-MONTAŻOWY "ELK-BUD"

ul. Wojska Polskiego 30/1

56-100 Wołów

(6)

  262,35

 

 

 

 

 

 

  262,35

1

AS-BUD

 FIRMA BUDOWLANA, Andrzej Szabat

ul. II Armii Wojska Polskiego 47

55-120 Oborniki Śląskie

(4)

  245,43

 

 

 

 

 

 

  245,43

1

MARAPOL Spółka z o.o., Oddział w Brzegu Dolnym

ul. Marii Skłodowsiej-Curie 43/7

50-369 Wrocław

(8)

  231,54

 

 

 

 

 

 

  231,54

1

LESŁAW SALWIRAK ELASBUD K.B.

ul. Łokietka 16

55-120 Oborniki Śląskie

(7)

  229,11

 

 

 

 

 

 

  229,11

 W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

OKNO-PIAST WOŁÓW Spółka z o.o.

ul. Ścinawska 49

56-100 Wołów

Art. 89 ust. 1 pkt 1

oferta jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych

Wykonawca w formularzu oferty nie zamieścił informacji dotyczących podwykonawcy, natomiast dołaczył do oferty pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

Dodatkowo na druku >Wykaz ważniejszych zrealizowanych robót budowlanych< Wykonawca wykazuje roboty wykonane nie przez swoją firmę.

Zamawiający domyśla się, że intencją Wykonawcy było złożenie oferty wspólnie na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jednak nie dopełnił on wymaganych zapisami art. 23 ust. 2 i ust. 3 przywołanej ustawy warunków.

 

2

3

Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości "INNEN" Sp. z o.o.

ul. Siemianicka 57

55-120 Oborniki Śląskie

 

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

5

Jarosław Busz - Zakład Budowlany ELIOS II

Kuczyna 21

63-840 Krobia

Art. 89 ust. 1 pkt 1

oferta jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych

Wykonawca w formularzu oferty nie zamieścił informacji dotyczących podwykonawcy, natomiast dołaczył do oferty "Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia", w którym to zobowiązaniu podmiot oddający swoje zasoby deklaruje wykonanie całości robót. Dodatkowo na druku >Wykaz ważniejszych zrealizowanych robót budowlanych< Wykonawca wykazuje roboty wykonane nie przez swoją firmę.

Zamawiający domyśla się, że intencją Wykonawcy było złożenie oferty wspólnie na zasadach określonych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jednak nie dopełnił on wymaganych zapisami art. 23 ust. 2 i ust. 3 przywołanej ustawy warunków.

 oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości "INNEN" Sp. z o.o.

ul. Siemianicka 57 

55-120 Oborniki Śląskie

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Uzasadnienie :

Zamawiający określił zapisami SIWZ warunki uczestnictwa w postępowaniu. W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia zapis brzmi: "O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji wod.-kan. i wentylacyjnych, oraz co najmniej jedna osoba  posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku >Wykaz osób<.".

Wykonawca nie przedstawił w >Wykazie osób< oraz w zestawie dokumentów dotyczących  tych osób żadnej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, czym nie spełnił warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu stawianych przez Zamawiającego.

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2011-10-17

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 


Liczba odwiedzin : 606
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-10-19 13:29:59
Czas publikacji: 2011-10-19 13:29:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak