Kierownictwo Urzędu - Skarbmik 

 

Kierownictwo Urzędu - Skarbnik 

 

 

Skarbnik GminyFunkcję Skarbnika sprawuje Agata Pienio 


Tel: 071 385 35 19

Do zadań Skarbnika Gminy - należy w szczególności:

 

 

  1. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1)    pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu w rozumieniu odrębnych przepisów,

2) organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

3)    nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

4)  kontrola działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek ( podmiotów) dotowanych przez gminę,

5)   kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

6)     opracowywanie we współpracy z Burmistrzem projektów budżetu gminy,

7)     opracowywanie projektów uchwał organów gminy wywołujących skutki finansowe dla gminy,

8)     opracowywanie planu finansowego Urzędu,

9)     wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,

10) analiza budżetu i informowanie Burmistrza o jego realizacji,

11) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

12) organizacja i sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału Finansowego. 

  

 


Liczba odwiedzin : 940
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Pienio
Czas wytworzenia: 2003-07-07 11:52:08
Czas publikacji: 2003-07-07 11:52:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak