Podatek rolny od osób fizycznych 

 

Podatek rolny od osób fizycznych

 

HERB7.jpg

Podatek rolny od osób fizycznych  

 

 Wymagane dokumenty:

 

   Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

   Należy załączyć:
   1.Akt notarialny/postanowienie sądu o przysądzeniu własności/umowę dzierżawy gruntu/postanowienie sądu o stwierdzeniu
      nabycia spadku,
   2. Wykaz posiadanych gruntów  i budynków według wzoru IN, IR, IL informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

 
Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta lub Sekretariat Urzędu Miejskiego w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7.30-15.30 oraz w środę - 8.30-16.30 . 

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie ustalenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów - Grażyna Nowak - główny specjalista ds.podatków  /miejskich/, Anna Łuczuk – inspektor ds. podatków /wiejskich/, Monika Michałowska - Molik – inspektor ds. podatków /wiejskich/

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r, poz. 1892 ze zm. ).

 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 r.  średnia cena skupu żyta, która jest podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

W związku z powyższym:
-dla gruntów gospodarstw rolnych  podatek rolny wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego (54,36zł x 2,5q żyta),
-dla pozostałych gruntów podatek rolny wynosi 271,80zł od 1 ha fizycznego (54,36zł x 5q żyta).

 

Uwagi:
A.
Klasa V i VI  oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.


B. Termin płatności podatku może zostać odroczony lub rozłożony na raty przez organ podatkowy.
Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty w Punkcie Obsługi  Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.


C. Zaległość podatkowa w podatku rolnym może zostać umorzona, odroczona lub rozłożona na raty przez organ podatkowy.
Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )

Wniosek o powyższe składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub Sekretariacie Urzędu Miejskiego po terminie płatności raty podatku.

 

Przy odraczaniu płatności podatku lub rozkładaniu na raty zaległości podatkowych nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r.

D. W przypadku nieuregulowania raty podatku w terminie płatności organ podatkowy wystawia upomnienie. Zaległość podatkowa winna być uregulowana w terminie 7 dni od momentu pokwitowania odbioru upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty podatku zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który jest przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego ( w zależności od miejsca zamieszkania podatnika), w celu podjęcia czynności egzekucyjnych. 


E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

 

Podatek od rolny w kwocie do 100,00 zł  płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatnicy nie otrzymają decyzji podatkowych do kwoty 7,80 zł, co oznacza, że podatek ten nie będzie od nich pobierany.

 

F. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich - indywidualne dla każdego podatnika, wskazane w decyzji ustalającej wymiar podatku.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 
 
 
 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-15 15:11:19 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 1246
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łuczuk
Czas wytworzenia: 2005-02-11 08:52:36
Czas publikacji: 2019-01-03 11:59:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak