Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ

 

 

 

 

   

Wymagane dokumenty

1. Podanie o wydanie zaświadczenia.
2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC
4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
6.
Kserokopię strony paszportu zawierającą dane przyszłego małżonka.

 

Opłata:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016.

Termin załatwienia:

Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie wydania zaświadczenia może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

 

Uwagi:

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty wydania.
3. Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez wnioskodawcę.
4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

 

Podstawa prawna:

1. Art. 22, 31-32, 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U.z 2016, poz.2064 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330).

 Wniosek

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 


 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:29:04 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 774
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2007-02-27 11:06:12
Czas publikacji: 2018-06-08 09:59:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak