ZMIANA IMION I NAZWISK 

 

ZMIANA IMION I NAZWISK

 

Download/get/id,21312.html

ZMIANA IMION I NAZWISK

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Wypełniony formularz wniosku.
 3. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 4. Inne dokumenty uzasadniające zmianę.

Opłata:

1. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zl.
2. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia(imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.
3.Zwolnione od opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, B.S. 13 9583 0009 0000 1007 2000 0016.

Termin załatwienia:

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji sluży stronie odwołanie do Wojewody Dolnoślaskiego za pośrednictwem Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.    

Uwagi:

1. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.
2. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
3. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
4. Zmiana może dotyczyć również nazwiska rodowego osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim.
5. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
        1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
        2) na imię lub nazwisko używane;
        3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
        4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.
6. Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
7. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy Wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.
8. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części (członów).
9. Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona.
10.Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci które zrodzą się z tego małżeństwa.
11 Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
12.W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
13.Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
14.Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
15.Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uwaga:
Nazwisko osoby, która nigdy nie wstępowała w zawiązek małżeński jest jednocześnie jej nazwiskiem rodowym; stąd zmiana takiego nazwiska jest równoznaczna w skutkach ze zmianą nazwiska rodowego. Z kolei w stosunku do osoby, która związek małżeński już zawierała, mówimy o nazwisku i nazwisku rodowym; jeżeli nazwiska te są jednobrzmiące - zmiana rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie wnioskodawcy.


Zgoda drugiego rodzica

Zgoda dziecka

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tj.Dz. U. z 2016r.poz.10),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2016r. poz. 23),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

 

Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-08-04 14:31:16 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 782
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2015-12-16 12:22:45
Czas publikacji: 2018-06-06 13:28:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak