PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA 

 

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA

 

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA

 

 


Wymagane dokumenty:

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka : dowód osobisty lub paszport.

 
Opłata:

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej

 
Termin odpowiedzi:

1. Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.
2. Jeżeli akt urodzenia dziecka został sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.
 

 
Tryb odwoławczy :

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

Uwagi:

1.Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.
2.Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
3.Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.
4.Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
5.Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
6.Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się  o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
7.Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
8. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złozyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia . Osoba ta, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
9.Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
10.W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.z 2016, poz.2064 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U z 2017, poz.682) Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-29 10:14:40 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Freus
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Freus
Czas wytworzenia: 2015-12-18 12:39:03
Czas publikacji: 2018-06-26 10:35:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak