Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektów gminnych. 

 

  

Oborniki Śląskie, dnia 15 marca 2012 r.

Znak sprawy: ZPiPŚ.271.7.2012

 

 

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 59120-2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi Ochrony Mienia Obiektów Urzędu Miasta w Obornikach Ślaskich oraz Obiektów Użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne, dla Gminy Oborniki Ślaskie, ul. Trzebnicka 1, 55-12 Oborniki Ślaskie.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) informuję o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

SOCIETAS Sp. z o.o.

z siedzibą: 54-156 Wrocław, ul. Metalowców 25

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ocen ofert zawartych w SIWZ, tj. cena – waga 100%, (oferta uzyskała 100,00 pkt.).

Ponadto oferty złożyły firmy: 

 

      1. Łukasz Bębenek, JDW-WARAN Security

z siedzibą: Kuraszków, ul. Niecała16, 55-120 Oborniki Śląskie

Oferta uzyskała 59,28 pkt..

     2. EKOTRADE Sp.z o.o.

z siedzibą: 50-545 Wrocław, ul. Kamienna 145

Oferta uzyskała 97,80 pkt.

Oferty odrzucone:

Nie odrzucono żadnej oferty.

Oferty wykluczone:

Nie wykluczono żadnej oferty.

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia powiadomienia wykonawców o wynikach postępowania.

 

Sławomir Błażewski

Burmistrz Obornik Śląskich

…...........................................

(podpis Kierownika zamawiającego)

 


Liczba odwiedzin : 586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2012-03-15 15:17:42
Czas publikacji: 2012-03-15 15:17:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak