Rozstrzygnięcie przetargu na wywóz nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez ZGM w Obornikach Śląskich 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na wywóz nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez ZGM w Obornikach Śląskich 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 246428-2008 z dnia 2008-11-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oborniki Śląskie
Wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 64 516,24 zł co stanowi równowartość 16 640,33 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12.11.2008r na podstawie wystawionych faktur za okres 12 miesięcy za wykonane usługi...
Termin składania ofert: 2008-11-28


Oborniki Śląskie: ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
Numer ogłoszenia: 342647 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246428 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich, ul. Wąska 10, Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103245, faks 071 3103245.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ODBIÓR NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.00.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 64516.24 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław , ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 49,00 zł/m3
  • Oferta z najniższą ceną: 49,00 oferta z najwyższą ceną: 49,00
  • Waluta: PLN.
 


Liczba odwiedzin : 586
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Łońska-Szmigiel
Czas wytworzenia: 2008-12-05 08:38:30
Czas publikacji: 2008-12-05 08:38:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak