Rozstrzygnięcie przetargu na obsługę zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Obornikach Śląskich 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na obsługę zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Obornikach Śląskich 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 35065-2009 z dnia 2009-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oborniki Śląskie
I)roboty budowlane: a)drobne roboty murarskie , tynkarskie i betoniarskie (remonty kominów , murów tynków i elementów betonowych budynków ) b)roboty ciesielskie i stolarskie (drobne remonty więźb dachowych i stolarki okiennej oraz...
Termin składania ofert: 2009-03-10


Oborniki Śląskie: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Obornikach Śląskich
Numer ogłoszenia: 55807 - 2009; data zamieszczenia: 27.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35065 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich, ul. Wąska 10, Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103245, faks 071 3103245.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZGM w Obornikach Śląskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: -drobne roboty budowlane *drobne roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie *roboty ciesielskie i stolarskie *roboty dekarskie *roboty posadzkarskie *roboty szklarskie *roboty malarskie *roboty ślusarskie -drobne roboty instalacyjne , w tym: *instalacji wodociągowych *kanalizacyjnych *gazowych *centralnego ogrzewania i ciepłej wody -drobne roboty instalacji elektrycznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 280000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ATŁABUD Andrzej Ścipniak, ul. Górna 20 / 1, 55-120 Oborniki Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 20,28
  • Oferta z najniższą ceną: 20,28 oferta z najwyższą ceną: 29,19
  • Waluta: PLN.

 

 

 

Dyrektor

Zbigniew Kozubek

 


Liczba odwiedzin : 623
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Łońska Szmigiel
Czas wytworzenia: 2009-03-30 13:07:00
Czas publikacji: 2009-03-30 13:07:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak