Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór nieczystości płynnych z zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM w Obornikach Śląskich 

 

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór nieczystości płynnych z zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM w Obornikach Śląskich 

 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W Obornikach Śląskich

Ul. Wąska 10

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

Część ogólna

 

 

1.

 

Zamawiający

 

Pełna nazwa (firma) zamawiającego:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich

 

Adres:

ul. Wąska 10

55 - 120  Oborniki Śląskie

 

REGON:            931865475                            NIP:            915-15-07-658

telefon:             071-310 32 45                   faks:            071-310 32 45

e-mail:             zgm-techniczny@wp.pl

 

2.

 

 

Przedmiot zamówienia

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Odbiór nieczystości płynnych z zasobów mieszkaniowych administrowanych przez

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich

Wartość zamówienia/umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów* ustalona została na kwotę 125 429,30 zł netto/rok , co stanowi równowartość 32 351,32 euro (można wypełnić po otwarciu ofert).

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12- 03 – 2009r  na podstawie informacji o poniesionych kosztach za przedmiotowe usługi w okresie minionych 12 miesięcy t.j. od 01.03.2008-28.02.2009 zgodnie z pismem L.Dz.ZGM/292/09r z działu Księgowości ZGM.  

 Osoba/osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Katarzyna Łońska Szmigiel

 

 

* - niepotrzebne skreślić

 


 

 

 

3.

 

 

Tryb postępowania

 

1. Postępowanie prowadzono w trybie: Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony (uzasadnienie faktyczne i prawne):  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2. Postępowanie prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej/ustanowienia dynamicznego systemu zakupów* z odpowiednim stosowaniem przepisów dotyczących udzielania zamówienia w trybie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zapytania o cenę*

 

Część szczegółowa

W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych należy wypełnić odrębnie dla każdej części
(z wyłączeniem informacji wspólnych dla wszystkich części)

Część …… 

 

 

4.

 

Miejsce i termin składania ofert

 

Miejsce składania ofert ZGM w Obornikach Śląskich , ul. Wąska 10 , sekretariat

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 03 - 04 - 2009  o godz. 9.55

 

 

5.

 

Otwarcie ofert

 

1.     Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03 - 04 - 2009 o godz. 10.00 w:

      Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śląskich

adres: ul. Wąska 10

 

2. Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty.

 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia / części zamówienia*, w wysokości 162 700 , 00  zł brutto.

 

 

6.

 

 

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia jeden wykonawca.

 

 

7.

 

Wykonawcy wykluczeni

 

Z postępowania wykluczono ....... wykonawców.

 

 

8.

 

Oferty odrzucone

 

Odrzucono jedna oferta.

 

 

9.

 

Najkorzystniejsza oferta

1.     Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego na załączonym druku ZP-21 wybrano ofertę /oferty (w przypadku umowy ramowej)*:

numer oferty     „ 2 ”

nazwa (firma)   SŁAWEX

                       ZARZĄDZANIE – USŁUGI – HANDEL

                       Sławomir Suliga

adres                ul. Niedzielna 9

                      55-120 Oborniki Śląskie

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w świetle warunków i kryteriów określonych w SIWZ.

2. Najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem/bez zastosowania aukcji elektronicznej*(jeżeli dotyczy).

Aukcji elektronicznej nie zastosowano z powodu (jeżeli była przewidziana) ……………………………

 

10.

 

Unieważnienie postępowania

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia/w celu zawarcia umowy ramowej* zostało unieważnione w dniu ...... - ... - ...  , tj. przed upływem terminu składania ofert/po upływie terminu składania ofert*. 

 

Powody unieważnienia (uzasadnienie faktyczne i prawne): ...........................................................................................................................................

 

 

11.

 

Protesty i odwołania

 

W trakcie postępowania:

nie wniesiono protestu(ów)

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić

Katarzyna Łońska Szmigiel

(podpis osoby sporządzającej protokół)

Zbigniew Kozubek

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

 


Liczba odwiedzin : 584
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Łońska-Szmigiel
Czas wytworzenia: 2009-04-20 12:42:31
Czas publikacji: 2009-04-20 12:42:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak