Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ograniczonego na: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na przygotowaniu oceny możliwości optymalizacji rozliczeń VAT 

 

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU OGRANICZONEGO NA:
Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na przygotowaniu oceny możliwości optymalizacji rozliczeń VAT
 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

 

Pismo: IROŚ.271.12.2011/3                                                 Oborniki Śląskie dnia: 2011-06-14

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg ograniczony na:

Świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na przygotowaniu oceny możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Zamawiającego oraz usług polegających na zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w zakresie rozliczeń podatków od towarów i usług oraz doradztwie w zakresie przedmiotowego zastępstwa procesowego.,

z powodu: wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 
UZASADNIENIE

 Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.Nr 113 poz. 759 ze zm.) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający niezgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym ograniczył możliwość uczestnictwa w postępowaniu Wykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym przynajmniej jedną posiadająca tytuł doradcy podatkowego.

 

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 


Liczba odwiedzin : 603
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2011-06-15 09:09:01
Czas publikacji: 2011-06-15 09:09:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak