Zarejestrowanie działalności 

 

 

 

Download/get/id,21336.html

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony zgodnie z instrukcją formularz CEIDG-1

Wzór wniosku

Instrukcja (94.6 KB)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Gospodarki

- ważny dowód osobisty (lub paszport) do wglądu,

- w przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (oryginał tego dokumentu do wglądu)

 

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika wpisanego do rejestru pełnomocników, pełnomocnik musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości.
Jeżeli sprawę w imieniu Przedsiębiorcy załatwia pełnomocnik nie wpisany do rejestru pełnomocników w CEIDG, musi posiadać oryginał ważnego pełnomocnictwa w zakresie którego wpisane jest upoważnienie do dokonania wpisu w CEIDG. Pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł., jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty:

 Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa

do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej

w Polsce są nielegalne.

 

Termin załatwienia sprawy:

 Jeżeli wniosek CEDIG-1  spełnia wymogi formalne, organ gminy przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania.

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:

 Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

- w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce,

- bezpośrednio elektronicznie do CEIDG (www.firma.gov.pl),

- pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1 budynek B,

Osoba odpowiedzialna:

Monika Wawrzak, inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 71 310 29 26; 71 310 35 19 wew. 451

 

Dokonanie wpisu do CEIDG

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz 1447 ze zm.).

 

Tryb odwoławczy:

 Brak (organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki).

 

Uwagi:

 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

4. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie

i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

6. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących działalność gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, stosuje się przepis art. 65 ust. 3. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

7. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisowi do CEIDG

nie podlega wykonywanie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych

i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne (np. prowadzenie banku).

Więcej informacji na stronach Portali doradzających przy rejestracji firmy (link)

 

 

 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2016-05-20 10:01:06 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz

Wniosek_CEIDG.pdf

Data: 2016-05-20 10:01:06 Rozmiar: 100.42k Format: .pdf Pobierz

Instrukcja_CEIDG.pdf

Data: 2016-05-20 10:01:06 Rozmiar: 101.66k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 903
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Wawrzak Monika
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Wawrzak
Czas wytworzenia: 2004-04-13 09:05:48
Czas publikacji: 2016-05-20 10:01:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak