Ogłoszenie o unieżnieniu przetargu na dostawę paliwa 

 

  

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie

 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Pismo: IROŚ.271.1.2011                                               Oborniki Śląskie dnia: 2011-07-04

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie

z powodu: brak ważnej oferty lub wniosku.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

UZASADNIENIE

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie”

- nie  wpłynęła żadna ważna oferta.

 

  

Zamawiający

 

                                           Z upoważnienia Burmistrza Gminy

                                            -mgr inż. Andrzej Małkiewicz-

                                           KIEROWNIK WYDZIAŁU

 

 


Liczba odwiedzin : 596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Romana Obrocka
Osoba odpowiedzialna za informację : Romana Obrocka
Czas wytworzenia: 2011-07-05 12:37:36
Czas publikacji: 2011-07-05 12:37:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak