Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

Właściciele nieruchomości:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  [Pobierz - pdf] [Pobierz - word]
-
załącznik nr 1 do uchwały XXIX/206/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016 r. wraz z wyliczoną kwotą do wpłat.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość:
sposób selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi: 15, 00 zł
sposób zmieszanej gospodarki odpadami komunalnymi: 30,00 zł

Uchwała nr XXIII/160/06 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poraz ustalenia wysokości tej opłaty [Pobierz]

Miejsce złożenia deklaracji:

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio w pokojach nr 7 i 8
– w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 730-1530 oraz w środę, - 830-1630
tel. (71) 310-35-19 w. 446; adres e-mailowy: odpady@oborniki-slaskie.pl

 

Informacje podstawowe

Zgodnie z Art. 6c. 1. w/w ustawy gminy zostały obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. 2016 r., poz. 250).

 

 


Liczba odwiedzin : 973
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2015-07-31 12:27:54
Czas publikacji: 2016-08-09 15:08:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak