Informacje podstawowe 

 
 

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Adres: ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie

Godziny Otwarcia:

Pn,Wt,Cz,Pt: 7.30-15.30

Środa: 8.30 - 16.30

 Dane Kontakowe:
Telefon: (+48 71) 310-35-19
Fax: (+48 71) 310-22-95
Email: oborniki@oborniki-slaskie.pl
Adress www: www.oborniki-slaskie.pl

 

Rachunek bieżący:

13 9583 0009 0000 1007 2000 0016


Adress esp na EPUAP: /GMINA_OBORNIKI_SL/Skrytka

 

Dodatkowe Dane:

 

ePUAP  Elektroniczna Skrzynka Podawcza –
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich

Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /GMINA_OBORNIKI_SL/Skrytka

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na platformie ePUAP;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekreteriatu na następujących nośnikach danych:
 • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0, 3.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym z ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Usługi dostępne na platformie ePUAP:

Pismo ogólne do urzędu,

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu,

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek,

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie,

Nadanie numeru porządkowego budynku,

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Informacja w sprawie podatku leśnego,

Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości,

Deklaracja na podatek od nieruchomości,

Deklaracja na podatek od środków transportowych,

Informacja w sprawie podatku rolnego,

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy,

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych,

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z właściwym zarządcą drogi,

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku,

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu,

Dopisanie do spisu wyborców,

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.

 

 

 

   
 
Liczba odwiedzin : 250368
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2015-07-09 00:00:00
Czas publikacji: 2017-06-12 14:44:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak