INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień 31.12.2011 r. 

 
  

Załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2011

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO

( stan na dzień 31.12.2011r.)

 

     Własność  komunalną  gminy  Oborniki Śląskie   stanowi  mienie  nabyte  w  związku  z  wejściem  ustawy  z  dnia  10.05.1990 r. , przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawą  o  pracowniach  samorządowych   (Dz.U.  Nr 32  poz. 191  z  późn. zm.)  uchwały  Rady  Ministrów   Nr 104  z  dnia  9  lipca  1990 r  w  sprawie   dokonywania  inwentaryzacji  mienia  komunalnego  (MP  Nr 30  , poz. 325)  oraz  przepisy  zawarte  w  ustawie  z  dnia  21 sierpnia  1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami (  tekst  jednolity Dz.U. nr 102 z 2010r. poz. 651 z późn. zm.)

Nabycie  tego  mienia   nastąpiło :

-          z  mocy  prawa  tj.  na  podstawie art. 5  ust. 1 i 2  ,  art. 7  ustawy  przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych,

-          z  mocy  decyzji   administracyjnych  o  przekazaniu  mienia  na  wniosek  gminy,

-          w  wyniku  uczestnictwa  gminy  w  obrocie  cywilno-prawnym / kupno , darowizna/,

-          w wyniku ujawniania prawa Gminy do działek wydzielanych pod drogi gminne wynikających z podziałów geodezyjnych.

Nieruchomości  stanowiące  własność  gminy  Oborniki Śląskie   zajmują  na  dzień 31.12.2011 r.  powierzchnię  752 ha  z tego 215 ha w mieście Oborniki Śląskie i 537 ha  w  23  sołectwach  .

 

Tabela  nr  1.

 

OMÓWIENIE  ZMIAN  W  ROKU  2011 

 

W  tabeli  numer  1  przedstawiono   omówienie  zmian   w  roku  2011 (stan  na 30.12.2011r.) według danych z ewidencji guntów. Na  zmianę    powierzchni  gruntów   ogółem  miały  wpływ   zdarzenia zawarte w  zestawieniu tabelarycznym  - tj. tabele nr  4, 5, 6  obejmujące zbycie i nabycie  nieruchomości  na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie, oraz przejmowanie przez Gminę terenów pod drogi publiczne w trybie administracyjnym .

 

Tabela  nr  2

 

INFORMACJA  O  PLANOWANYCH  ZMIANACH  W  STANIE     MIENIA  KOMUNALNEGO  W  2012  ROKU.

 

Planuje  się  uzyskać  dochody  ze  sprzedaży  :

A/  teren  miasta 

- sprzedaży  10 działek   budowlanych   o  łącznej  powierzchni  około 1,5 ha,

- sprzedaży  około 90 lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie ,

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (około 2 ha),

B/  teren  gminy 

-  sprzedaż   5 działek  budowlanych  o  łącznej powierzchni około 0,5 ha

-  sprzedaż około 20 lokali mieszkalnych .

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 3,0 ha  tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację zadań gminy oraz zabytkowego parku przy ul. Fredry od Województwa Dolnośląskiego. Planowane są zamiany gruntów z Lasami Państwowymi. Przewidujemy również zmiany w sposobie zagospodarowania mieniem komunalnym mianowicie przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po zbilansowaniu spodziewanego zwiększenia powierzchni z planowanymi sprzedażami (zmniejszeniami) łącznia  zmiana  powierzchni   gruntów  wyniesie około  - 2,0  ha  .

 

 

Tabela nr 1

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU   2011

 

REALIZACJA  31.12.2011

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Stan na :

Realizacja

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

Sposób zagospodarowania

ostatni

dzień

roku

poprzedniego

12.2010

ostatni

dzień

roku

następnego

12.2011

w bezpośrednim zarządzie gminy

w zarządzie jednostki komunalnej

dzierżawa, najem, leasing

wieczyste użytkowanie

inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

749

752

+3

639

16

64

39

0.2

 

rolne

312

313

 

+1

235

2

62

16

 

 

działki budowlane

56

57

+1

24

9

1.8

21

 

 

tereny rekreacyjne

32

32

 

26,6

3

0.2

-

0.2

 

pozostałe

313

314

+1

313

1

 

1

 

2

Lasy (ha)

23

23

 

21

1

 

1

 

3

Parki (ha)

14

14

 

14

 

 

-

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

100

98

-2

 

 

 

 

 

 

mieszkalne

58

56

-2

56

 

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

13

13

 

5

 

1

 

7

 

obiekty służby zdrowia

2

2

 

 

1

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

inne

6

6

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

14

14

 

 

14

 

 

 

 

- dł. w km

164,55

164,55

 

 

164,55

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

 

3

 

 

 

 

wysypiska - liczba

-

-

 

 

 

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

43,37

43,37

 

43,37

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

19

19

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

13

14

+1

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

9,76

7,52

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

0,458

-

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

17,43

-

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

13

12

-1

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2012

 

PLAN  01.2012 – 12.2012

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidywany

stan na :

Planowane

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

Sposób zagospodarowania

ostatni

dzień

roku

poprzedniego

12.2011

ostatni

dzień

roku

następnego

12.2012

w

bezpośrednim zarządzie gminy

w zarządzie jednostki komunalnej

dzierżawa, najem, leasing

wieczyste użytkowanie

inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

752

750

-2

637

16

64

37

0.2

 

Rolne

313

 

313

          

235

2

62

16

 

 

działki budowlane

57

52

-5

21

9

1.8

19

 

 

tereny rekreacyjne

32

32

 

26,6

3

0.2

-

0.2

 

pozostałe

314

317

+3

315

1

 

1

 

2

Lasy (ha)

23

22

-1

20

1

 

1

 

3

Parki (ha)

14

15

+1

15

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

98

88

-10

 

 

 

 

 

 

Mieszkalne

56

46

-10

46

 

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

13

13

 

5

 

1

 

8

 

obiekty służby zdrowia

2

2

 

 

1

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

Inne

6

6

 

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

14

15

+1

 

15

 

 

 

 

- dł. w km

164,55

168,95

+4,4

 

168,95

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

 

3

 

 

 

 

wysypiska – liczba

0

0

 

 

 

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

43,37

43,37

 

 

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

19

19

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

13

13

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

9,76

9,76

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  3   

 

TABELARYCZNA  INFORMACJA  O  WARTOŚCI  MIENIA  KOMUNALNEGO

 

  LP.

 Wyszczególnienie

Teren  miasta

Teren  gminy

   Uwagi

 

 

 

 

 

1

Wieczyste  użytkowanie  gruntów

 

 

 

 

- osoby   fizyczne

    4.093.406,-

         48.963,-

 

 

- osoby   prawne                          

    3.118.264,-

       154.543,-

 

 

 

 

 

 

2

Drogi nieutwardzone

    4.976.638,-

     2.383.925,-

 

 

 

 

 

 

3.

Drogi  utwardzone

 

 

 

 

-wartość  brutto

    15.216.973,-

    5.197.425,-

 

 

-wartość  umorzenia

      3.926.384,-

    1.158.390,-

 

 

-wartość  netto

    11.290.589,-

    4.039.035,-

 

 

 

 

 

 

4. 

 Grunty  zasobu gminy

   23.896.814,-

    3.977.784,-

 

 

 

Tabela  nr  4  

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2011  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIĄ  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  GMINY/stan na 31.12.2011/

 

lp

miejscowość

arkusz mapy

nr działki

powierzchnia

  / m2/

   forma zbycia

1

Wielka Lipa

AM 1

114/5

       1068

przetarg

2

Osola

AM 1

196/14

         500

przetarg

3

Osolin

AM 1

199/15

         181

przetarg

4

Osolin

AM 1

373

         500

przetarg

5

Uraz

AM 1

956

964/9

    10 686

bez przetargowo na rzecz parafii

6

Kowale

AM 1

88/10

       1230

bez przetargowo - 4 lokale na rzecz najemców + udział 8,05% w działce

7

Siemianice

AM1

69/3

           98

bez przetargowo na powiększenie działki sąsiedniej

8

Morzęcin Wielki

AM1

93/1

         621

bez przetargowo- 2 lokale na rzecz najemców + 73,02% udziału w gruncie

9

Rościsławice

AM1

290

          402

bez przetargowo - 1 lokal na rzecz najemcy + udział 13,1% w działce

 

Razem

 

 

 

     15 286

 

 

Tabela  nr  5

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2011  ROKU 

Przez GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE

TEREN  GMINY/stan na 31.12.2011/

 

lp

miejscowość

arkusz mapy

nr  działki

pow.  / m2 /

   forma    nabycia

1

Rościsławice

AM 1

491/1

        129

nabycie odpłatne

2

Osola

AM 1

195/4

        100

nabycie odpłatne

3

Morzęcin Mały

AM-1

7/14

        210

nabycie odpłatne

 

RAZEM

 

 

        439

 

 

Tabela  nr  6  

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2011 ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 31.12.2011/

 

lp

miejscowość

arkusz mapy

nr

działki

pow.

 / m²/

Forma zbycia

1

Oborniki Śl

AM27

99/3

888

Przetarg

2

Oborniki Śl

AM5

34/1

4 034

Przetarg

3

Oborniki Śl

AM23

19/2

1 307

Przetarg

4

Oborniki Śl

AM21

24/1

361

Bez przetargu- 2 lokale  + 41,31% udziału w gruncie

5

Oborniki Śl

AM20

84/6

209

Bez przetargu- 4 lokale + 100% udziału w gruncie

9

Oborniki Śl

AM19

117

560

Bez przetargu- 1 lokal + 42% udziału w gruncie

10

Oborniki Śl

AM10

66

226

Bez przetargu -3 lokale + 39,52% udziału w gruncie

12

Oborniki Śl

AM20

58/5

50

Bez przetargu - 1 lokal + 25,9% udział w gruncie

14

Oborniki Śl

AM13

131/1

66

Bez przetargu - 3 lokale + 65,86% udziału w gruncie

17

Oborniki Śl

AM27 

27/2

268

Bez przetargu- 1 lokal + 28,86% udziału w gruncie

18

Oborniki Śl

AM1

2

130

Bez przetargu- 1 lokal + 15,7% udziału w gruncie

19

Oborniki Śl

AM20

27/2

492

Bez przetargu- 2 lokale + 100% udziału w gruncie

20

Oborniki Śl

AM13

108/4

12

Bez przetargu- 1 lokal + 4,02% udziału w gruncie

21

Oborniki Śl

AM13

68

38

Bez przetargu- 3 lokale + 16,02% udziału w gruncie

25

Oborniki Śl

AM26

117/2

130

Bez przetargu- działka na powiększenie nieruchomości sąsiedniej

26

Oborniki Śl

AM13

108/2

10

Bez przetargu- 1 lokal + 4,11% udział w gruncie

27

Oborniki Śl

AM20

62

25

Bez przetargu- 1 lokal + 24,67% udział w gruncie

 

Razem

 

 

8 806

 
 

 

Tabela  nr  7

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2011  ROKU 

Przez GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE

TEREN  MIASTA /stan na 31.12.2011/

 

 

Brak nieruchomości nabytych przez Gminę w 2011 roku na terenie miasta

 

 

Tabela  nr  8

 

Dochody uzyskane w 2011r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych :

 

Lp.

rodzaj prawa majątkowego

kwota dochodów

1.

sprzedaż

1.024.720 zł

2.

użytkowanie wieczyste

165.103 zł

3.

najem i dzierżawa

107.474 zł

4.

przekształcenie użytkowania wieczystego

134.462 zł

5.

udziały w spółkach, akcjach

260.000 zł

 

Ogółem

1.691.759zł

 

 

 

 

sporządziła: Aneta Łochańska-Czerkas                                      

 
Liczba odwiedzin : 668
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Łochańska-Czerkas
Czas wytworzenia: 2012-08-03 11:46:38
Czas publikacji: 2012-08-03 11:46:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak