INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień 31.12.2006 r. 

 
  

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNLANEGO

 

( stan na dzień 31.12.2006r.)

 

     Własność  komunalną  gminy  Oborniki Śląskie   stanowi  mienie  nabyte  w  związku  z  wejściem  ustawy  z  dnia  10.05.1990 r. , przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawą  o  pracowniach  samorządowych   /Dz.U.  Nr 32  poz. 191  z  póżn. zm./  uchwały  Rady  Ministrów   Nr 104  z  dnia  9  lipca  1990 r  w  sprawie   dokonywania  inwentaryzacji  mienia  komunalnego  /MP  Nr 30  , poz. 325  /  oraz  przepisy  zawarte  w  ustawie  z  dnia  21 sierpnia  1997  r. o  gospodarcze  nieruchomościami   tekst  jednolity  / dz.U. Nr 46  , poz.  543  z  2000r.

 

Nabycie  tego  mienia   nastąpiło :

-          z  mocy  prawa  tj.  na  podstawie art. 5  ust. 1 i 2  ,  art. 7  ustawy  przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych,

-          z  mocy  decyzji   administracyjnych  o  przekazaniu  mienia  na  wniosek  gminy,

-          w  wyniku  uczestnictwa  gminy  w  obrocie  cywilno-prawnym / kupno , darowizna/.

 

Nieruchomości  stanowiące  własność  gminy  Oborniki Śląskie   zajmują  na  dzień 31.12.2006  powierzchnię  757,60 ha  rozmieszczonych  w  23  sołectwach   i  mieście  Oborniki Śląskie.

 

Tabela  nr  1.

 

OMÓWIENIE  ZMIAN  W  ROKU  2006 

 

W  tabeli  numer  1    przedstawiono   omówienie  zmian   w  roku  2006 (stan  na  31.12.2006).

 

Na  zmianę    powierzchni  gruntów   ogółem  miały  wpływ   zdarzenia zawarte w  zestawieniu tabelarycznym  - tj. Tabela nr  4,5,6,7  obejmujące zbycie i nabycie  nieruchomości  na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

 

 

Tabela  nr  2

 

INFORMACJA  O  PLANOWANYCH  ZMIANACH  W  STANIE     MIENIA  KOMUNALNEGO  W  2007  ROKU.

 

Planuje  się  uzyskać  dochody  ze  sprzedaży  :

A/  teren  miasta 

- sprzedaż  działek   budowlanych    12 szt.  o  łącznej  powierzchni  około 1,2 ha,

- sprzedaż około 6 lokali mieszkalnych,

B/  teren  gminy 

-  sprzedaż   20 działek  budowlanych    o  łącznej powierzchni   3,0 ha

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 3 ha terenów tytułem nieodpłatnym od zarządu województwa dolnośląskiego .

Łącznie  zmiana  powierzchni   gruntów  budowlanych  około  0,2  ha 

 

Tabela nr 1

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU   2006

 

REALIZACJA   1-12.2006

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidywany

Stan na :

Realizacja

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

-Sposób zagospodarowania

Ostatni

Dzień

Roku

Poprzed

Niego

01.2006

Ostatni

Dzień

Roku

Następne

Go

12,2005

W bezpośred

nim zarządzie gminy

W zarządzie jednostki komunalnej

Dzierżawa, najem, lasing

Wieczyste użytkowanie

Inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

718,60

717,92

-0,68

573,12

19,74

62,0

63,06

0.2

 

rolne

324,16

324,16

 

 

264,16

 

60.0

 

 

 

działki budowlane

106,00

101,42

-4,58

35,75

19,74

1.8

44,13

 

 

tereny rekreacyjne

3.79

6,04

+ 2,25

4,64

 

0.2

1.0

0.2

 

pozostałe

284,65

285,77

+1,12

268,57

 

 

17.2

 

2

Lasy (ha)

24.0

24.66

+ 0,66

 

 

 

 

 

3

Parki (ha)

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

121

121

 

 

 

 

 

 

 

mieszkalne

82

82

 

11

71

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

12

12

 

5

 

 

 

7

 

obiekty służby zdrowia

0

0

 

0

 

 

 

 

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

inne

6

6

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

12

 

 

12

 

 

 

 

- dł. w km

157,35

157,35

 

 

157,35

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

1

2

 

 

 

 

wysypiska - liczba

1

1

 

 

1

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

38

39

 

1

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

15

15

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

3

3

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

6

6

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

-

-

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2007

 

PLAN  1.2007 – 12.2007

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidy

wany

stan na :

Planowane

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

Sposób zagospodarowania

Ostatni

Dzień

Roku

Poprzed

-niego

1.2007

Ostatni

Dzień

Roku

Następne

-go

12.2006

W bezpośred

Nim zarządzie gminy

W zarządzie jednostki komunalnej

Dzierżawa, najem, lasing

Wieczyste użytkowanie

Inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

717,92

717,72

-0,20

572,92

19,74

62,0

63,06

0.2

 

Rolne

324,16

 

324,16

            

264,16

 

60.0

 

 

 

działki budowlane

101,42

101,22

-0,2

35,55

19,74

1.8

44,13

 

 

tereny rekreacyjne

6,04

6,04

 

4,64

 

0.2

1.0

0.2

 

pozostałe

285,77

285,77

 

268,57

 

 

17.2

 

2

Lasy (ha)

24.66

24.66

 

 

 

 

 

 

3

Parki (ha)

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

121

123

+2

 

 

 

 

 

 

Mieszkalne

82

84

+2

11

73

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

12

12

 

5

 

 

 

7

 

obiekty służby zdrowia

0

0

 

 

 

 

 

 

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

Inne

6

6

 

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

12

 

 

12

 

 

 

 

- dł. w km

157,35

161,35

+4,0

 

161,35

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

1

2

 

 

 

 

wysypiska – liczba

1

1

 

 

1

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

38

39

+1,0

 

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

15

17

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

3

3

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

6

6

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

-

-

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  3   

 

TABELARYCZNA  INFORMACJA  O  WARTOŚCI  MIENIA  KOMUNALNEGO

 

 

  LP.

 Wyszczególnienie

Teren  miasta

Teren  gminy

   Uwagi

 

 

 

 

 

1

Wieczyste  użytkowanie  gruntów

 

 

 

 

- osoby   fizyczne

    4.193.156,-

         48.963,-

 

 

- osoby   prawne                          

    3.118.264,-

       154.543,-

 

 

 

 

 

 

2

Drogi nieutwardzone

    3.552.978,-

     1.302.730,-

 

 

 

 

 

 

3.

Drogi  utwardzone

 

 

 

 

-wartość  brutto

    12.565.124,-

    3.557.125,-

 

 

-wartość  umorzenia

      2.547.262,-

       601.073,-

 

 

-wartość  netto

    11.272.457,-

    2.956.052,-

 

 

 

 

 

 

4. 

 Grunty  zasobu gminy

   22.659.494,-

    3.326.781,-

 

 

 

 

Tabela  nr  4   

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2006  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  GMINY/stan na 31.12.2006/

 

Np

Miejscowosć

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Pęgów

AM 1

736/32

     998

 Przetarg

2

Osolin

AM 1

294/2

     234

 Przetarg

3

Uraz

AM 1

196

   8569

 Przetarg

4

Siemianice

AM 1

182/5

     315

 dosprzedaż

5

Pęgów

AM 1

736/36

   8336

Przetarg

6

Pęgów

AM 1

317/20

   3500

Przetarg

7

Siemianice

AM 1

182/6

     393

dosprzedaż

8

Pęgów

AM 1

736/12

     978

Przetarg

9

Osolin

AM 1

40/2

   1200

Sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych

10

Zajączków

AM 1

11/7, 11/8

     315

Sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych

11

Osolin

AM 1

608

     624

Przetarg

12

Osolin

AM 1

261

     478

Przetarg

13

Pęgów

AM 1

736/28

   1002

przetarg

14

Pęgów

AM 1

736/29

   1002

przetarg

15

Golędzinów

AM 1

350/1

     235

dosprzedaż

16

Pęgów

AM 1

736/25

   1002

przetarg

17

Borkowice

AM-1

100/8

     993

zamiana

18

Pęgów

AM-1

736/27

   1002

przetarg

19

Pęgów

AM-1

736/26

   1002

przetarg

20

Pęgów

AM-1

736/24

     998

przetarg

 

 

 

RAZEM

33 176 m2

 

 

Tabela  nr  5   

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2006  ROKU 

Przez GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE

TEREN  GMINY/stan na 31.12.2006/

 

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr 

działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma  

   nabycia

1

Wielka Lipa

AM 2

9/5

 20 587

Nabycie nieodpłatne

2

Zajączków

AM 1

49/3

   1 913

Nabycie nieodpłatne

3

Borkowice

AM-1

126/3,100/6

      993

zamiana

4

Zajączków

AM-1

11/7 i 11/8

      315

Nabycie odpłatne

5

Lubnów

AM-1

430/1

   6 200

Nabycie nieodpłatne

 

 

 

RAZEM  

 30 008 m2

 

 

Tabela  nr  6   

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2006  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 31.12.2006/

 

Np

Miejscowosć

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Oborniki Śl

AM 20

17

49,85% z 1275

lokal

2

Oborniki Śl.

AM 21

19/1

5,87% z 1805

lokal

3

Oborniki Śl.

AM 5

33/55

753

dosprzedaż

4

Oborniki Śl.

AM 27

82/32

927

przetarg

5

Oborniki Śl.

AM 13

108/4

5,24% z 242

lokal

6

Oborniki Śl.

AM 27

82/33

913

Przetarg

7

Oborniki Śl.

AM 27

99/18

909

Przetarg

8

Oborniki Śl.

AM 26

46

1564

Przetarg

9

Oborniki Śl.

AM 27

99/15

1000

przetarg

10

Oborniki Śl.

AM 27

99/14

1000

przetarg

11

Oborniki Śl.

AM 11

68/11

493

Dosprzedaż

12

Oborniki Śl.

AM 27

99/12

1024

Przetarg

13

Oborniki Śl.

AM 27

99/10

884

Przetarg

14

Oborniki Śl.

AM 27

99/11

1039

przetarg

15

Oborniki Śl.

AM 2

5/9, 5/24, 5/25, 5/28

2553

Sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych

16

Oborniki Śl.

AM 24

134/2

8,60% z 284

lokal

17

Oborniki Śl.

AM 27

99/13

1006

przetarg

18

Oborniki Śl.

AM 13

110/1

101

Sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych

 

 

 

RAZEM

14 945 m2

 

 

 

Tabela  nr  7   

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2006  ROKU 

Przez GMINĘ  OBORNIKI ŚLĄSKIE `

                               TEREN  MIASTA/stan na 31.12.2006/

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr  działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma  

   nabycia

1

Oborniki Śl.

25

149/3,149/4,149/5,149/6

   4 696

wykup

2

Oborniki Śl.

19

28/2,28/7

   2 315

Zrzeczenie się użytkowania wieczystego

3

Oborniki Śl.

27

86

  6 563

Nabycie nieodpłatne

 

 

 

RAZEM  

13 574 m2

 

 

 

 

 

 

                                          Opracowała   Aneta Łochańska-Czerkas

 
Liczba odwiedzin : 564
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Łochańska-Czerkas
Czas wytworzenia: 2012-03-30 10:44:08
Czas publikacji: 2012-03-30 10:44:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak