INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień 1.11.2007 r. 

 
  

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNLANEGO

 

( stan na dzień 01.11.2007r.) 

 

     Własność  komunalną  gminy  Oborniki Śląskie   stanowi  mienie  nabyte  w  związku  z  wejściem  ustawy  z  dnia  10.05.1990 r. , przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawą  o  pracowniach  samorządowych   (Dz.U.  Nr 32  poz. 191  z  późn. zm.)  uchwały  Rady  Ministrów   Nr 104  z  dnia  9  lipca  1990 r  w  sprawie   dokonywania  inwentaryzacji  mienia  komunalnego  (MP  Nr 30  , poz. 325)  oraz  przepisy  zawarte  w  ustawie  z  dnia  21 sierpnia  1997  r. o  gospodarcze  nieruchomościami (  tekst  jednolity Dz.U. nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późn. zm.)

 

Nabycie  tego  mienia   nastąpiło :

-          z  mocy  prawa  tj.  na  podstawie art. 5  ust. 1 i 2  ,  art. 7  ustawy  przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych,

-          z  mocy  decyzji   administracyjnych  o  przekazaniu  mienia  na  wniosek  gminy,

-          w  wyniku  uczestnictwa  gminy  w  obrocie  cywilno-prawnym / kupno , darowizna/.

 

Nieruchomości  stanowiące  własność  gminy  Oborniki Śląskie   zajmują  na  dzień 01.11.2007 r.  powierzchnię  716,43 ha  rozmieszczonych  w  23  sołectwach   i  mieście  Oborniki Śląskie.

 

Tabela  nr  1.

 

OMÓWIENIE  ZMIAN  W  ROKU  2007 

 

W  tabeli  numer  1    przedstawiono   omówienie  zmian   w  roku  2007 (stan  na  01.11.2007r.)

 

Na  zmianę    powierzchni  gruntów   ogółem  miały  wpływ   zdarzenia zawarte w  zestawieniu tabelarycznym  - tj. tabele nr  4,5,6,7  obejmujące zbycie i nabycie  nieruchomości  na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

 

 

Tabela  nr  2

 

INFORMACJA  O  PLANOWANYCH  ZMIANACH  W  STANIE     MIENIA  KOMUNALNEGO  W  2008  ROKU.

 

Planuje  się  uzyskać  dochody  ze  sprzedaży  :

A/  teren  miasta 

- sprzedaż  10 działek   budowlanych   o  łącznej  powierzchni  około 1,0 ha,

- sprzedaż około 6 lokali mieszkalnych,

B/  teren  gminy 

-  sprzedaż   26 działek  budowlanych    o  łącznej powierzchni  11,74 ha

-  sprzedaż około 4 lokali mieszkalnych ,

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 1,5 ha  tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz około 0,2 ha od  zarządu województwa dolnośląskiego .Łącznie  zmiana  powierzchni   gruntów  budowlanych  około  11,0  ha  .

 

Tabela nr 1

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU   2007

 

REALIZACJA   1-11.2007

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidywany

Stan na :

Realizacja

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

-Sposób zagospodarowania

Ostatni

Dzień

Roku

Poprzed

Niego

12.2006

Ostatni

Dzień

Roku

Następne

Go

12,2007

W bezpośred

nim zarządzie gminy

W zarządzie jednostki komunalnej

Dzierżawa, najem, lasing

Wieczyste użytkowanie

Inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

717,92

716,43

-1,49

571,66

19,71

62,0

63,06

0.2

 

rolne

324,16

324,16

 

 

264,16

 

60.0

 

 

 

działki budowlane

101,42

99,84

-1,58

34,20

19,71

1.8

44,13

 

 

tereny rekreacyjne

6,04

6,04

 

4,64

 

0.2

1.0

0.2

 

pozostałe

285,77

285,86

+0,09

268,66

 

 

17.2

 

2

Lasy (ha)

24.66

24.66

 

 

 

 

 

 

3

Parki (ha)

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

121

124

+3

 

 

 

 

 

 

mieszkalne

82

84

+2

11

73

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

12

12

 

5

 

 

 

7

 

obiekty służby zdrowia

0

1

+1

 

 

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

inne

6

6

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

12

 

 

12

 

 

 

 

- dł. w km

157,35

159,35

+2

 

159,35

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

1

2

 

 

 

 

wysypiska - liczba

1

1

 

 

1

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

39

41

+2

41

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

15

15

 

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

3

3

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

4

4

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

0,04

0,82

+0,78

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

2,2

4,92

+2,72

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2008

 

PLAN  1.2008 – 12.2008

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidy

wany

stan na :

Planowane

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

Sposób zagospodarowania

Ostatni

Dzień

Roku

Poprzed

-niego

12.2007

Ostatni

Dzień

Roku

Następne

-go

12.2008

W bezpośred

Nim zarządzie gminy

W zarządzie jednostki komunalnej

Dzierżawa, najem, lasing

Wieczyste użytkowanie

Inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

716,43

705,43

-11,0

560,66

19,71

62,0

63,06

0.2

 

Rolne

324,16

 

324,16

            

264,16

 

60.0

 

 

 

działki budowlane

99,84

87,84

-12,0

22,20

19,71

1.8

44,13

 

 

tereny rekreacyjne

6,04

6,04

 

4,64

 

0.2

1.0

0.2

 

pozostałe

285,86

286,86

+1,0

269,66

 

 

17.2

 

2

Lasy (ha)

24.66

24.66

 

 

 

 

 

 

3

Parki (ha)

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

124

124

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkalne

84

84

 

11

73

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

12

12

 

5

 

 

 

7

 

obiekty służby zdrowia

1

1

 

 

 

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

Inne

6

6

 

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

12

 

 

12

 

 

 

 

- dł. w km

159,35

163,35

+4,0

 

163,35

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

1

2

 

 

 

 

wysypiska – liczba

1

1

 

 

1

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

41

42

+1,0

 

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

15

16

+1

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

3

3

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

4,5

4,5

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

1,06

1,06

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

5,04

5,04

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  3   

 

TABELARYCZNA  INFORMACJA  O  WARTOŚCI  MIENIA  KOMUNALNEGO

 

  LP.

 Wyszczególnienie

Teren  miasta

Teren  gminy

   Uwagi

 

 

 

 

 

1

Wieczyste  użytkowanie  gruntów

 

 

 

 

- osoby   fizyczne

    4.193.156,-

         48.963,-

 

 

- osoby   prawne                          

    3.118.264,-

       154.543,-

 

 

 

 

 

 

2

Drogi nieutwardzone

    3.552.978,-

     1.332.730,-

 

 

 

 

 

 

3.

Drogi  utwardzone

 

 

 

 

-wartość  brutto

    14.227.875,-

    3.557.125,-

 

 

-wartość  umorzenia

      2.947.262,-

       888.073,-

 

 

-wartość  netto

    11.280.613,-

    2.669.052,-

 

 

 

 

 

 

4. 

 Grunty  zasobu gminy

   22.659.494,-

    3.326.781,-

 

 

 

Tabela  nr  4    -

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2007  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  GMINY/stan na 01.11.2007/

 

Np

Miejscowosć

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Rościsławice

AM 1

351/4

     900

 Przetarg

2

Pęgów

AM 1

737/4

   1566

 Przetarg

3

Uraz

AM 1

600/7

   1030

 Przetarg

4

Pęgów

AM 1

737/5

   1555

 Przetarg

5

Uraz

AM 1

600/10

     759

Przetarg

6

Uraz

AM 1

600/12

     759

Przetarg

7

Uraz

AM 1

600/8

     759

Przetarg

8

Osolin

AM 1

374

   1288

Przetarg

9

Golędzinów

AM 1

14/4

   2213

Przetarg

10

Kotowice

AM 1

265/3

   2843

Przetarg

11

Golędzinów

AM 1

409

   1855

Przetarg

12

Lubnów

AM 1

549/2

     676

Bezprzetargowo

13

Wilczyn

AM 1

417

 10459

Przetarg

14

Lubnów

AM 1

549/4

   1138

Przetarg

15

Osolin

AM 1

532

   1369

Przetarg

16

Osolin

AM 1

199/17

     531

Przetarg

17

Golędzinów

AM-1

250/2

   1114

Przetarg

18

Nowosielce

AM-1

548/1

   2148

Przetarg

19

Osolin

AM-1

607

   1294

Przetarg

20

Uraz

AM-1

870 i 871

1450

Sprzedaż bezprzetargowo udziałów do 1/4

21

Lubnów

AM-1

549/3

914

Bezprzetargowo na powiększenie

22

Pęgów

AM-1

685/8

1248

przetarg

 

RAZEM

 

 

34 256 m2

37 868

 

 

Tabela  nr  5

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2007  ROKU 

Przez GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE

TEREN  GMINY/stan na 01.11.2006/

 

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr 

działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma  

   nabycia

1

Kuraszków

AM 2

207/10

     91

nabycie odpłatne

2

Pęgów

AM 1

44/5

   872

nabycie odpłatne

3

Lubnów

AM-1

129/6,129/5

 1165

nabycie odpłatne

4

Bagno

AM-1

175

 7400

pierwokup

 

RAZEM

 

  

 9528 m2

 

 

 

Tabela  nr  6  

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2007  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 01.11.2007/

 

Np

Miejscowosć

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Oborniki Śl

AM 4

157

   1479

przetarg

2

Oborniki Śl.

AM 27

99/6

     499

przetarg

3

Oborniki Śl.

AM 15

1/6

   1238

przetarg

4

Oborniki Śl.

AM 15

1/3

     670

przetarg

5

Oborniki Śl.

AM 15

1/4

     931

przetarg

6

Oborniki Śl.

AM 15

1/5

   1050

przetarg

7

Oborniki Śl.

AM 41

28/2

       35

bez przetargowo

8

Oborniki Śl.

AM 27

82/64

   1220

przetarg

9

Oborniki Śl.

AM 27

82/57

     900

przetarg

10

Oborniki Śl.

AM 27

82/58

     900

przetarg

11

Oborniki Śl.

AM 27

82/62

   1422

przetarg

12

Oborniki Śl.

AM 15

1/7

     901

przetarg

13

Oborniki Śl.

AM 15

1/8

     804

przetarg

14

Oborniki Śl.

AM 27

82/61

     928

przetarg

15

Oborniki Śl.

AM 27

82/59

     910

przetarg

16

Oborniki Śl.

AM 27

82/34

     899

przetarg

17

Oborniki Śl.

AM  19

8

     170.65

bez przetargowo - lokal + udział w gruncie

18

Oborniki Śl.

AM 10

74/1

     146.97

bez przetargowo - lokal + udział w gruncie

19

Oborniki Śl.

AM 27

82/60

      919

Przetarg – po 1.11.2007

20

Oborniki Śl.

AM 15

1/10

      800

Przetarg

21

Oborniki Śl.

AM 15

1/9

    1159

Przetarg

 

 

 

RAZEM

 15103,62m2

 17981,62m2

 

 

 

 

 

Tabela  nr  7   

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2007  ROKU 

Przez GMINĘ  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 01.11.2007/

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr  działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma  

   nabycia

1

Oborniki Śl.

19

31/1

    4074

darowizna od Województwa Dolnośląskiego

2

Oborniki Śl.

1

1/6

  19833

        - „ -

3

Oborniki Śl.

18

3/1

      978

nabycie nieodpłatne

 

 

 

RAZEM  

 24 885m2

 

 

 
Liczba odwiedzin : 563
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Łochańska-Czerkas
Czas wytworzenia: 2012-03-30 10:40:53
Czas publikacji: 2012-03-30 10:40:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak