INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień 31.12.2009 r. 

 
  

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNLANEGO

 

( stan na dzień 31.12.2009r.)

 

     Własność  komunalną  gminy  Oborniki Śląskie   stanowi  mienie  nabyte  w  związku  z  wejściem  ustawy  z  dnia  10.05.1990 r. , przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawą  o  pracowniach  samorządowych   (Dz.U.  Nr 32  poz. 191  z  późn. zm.)  uchwały  Rady  Ministrów   Nr 104  z  dnia  9  lipca  1990 r  w  sprawie   dokonywania  inwentaryzacji  mienia  komunalnego  (MP  Nr 30  , poz. 325)  oraz  przepisy  zawarte  w  ustawie  z  dnia  21 sierpnia  1997  r. o  gospodarcze  nieruchomościami (  tekst  jednolity Dz.U. nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późn. zm.)

Nabycie  tego  mienia   nastąpiło :

-          z  mocy  prawa  tj.  na  podstawie art. 5  ust. 1 i 2  ,  art. 7  ustawy  przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych,

-          z  mocy  decyzji   administracyjnych  o  przekazaniu  mienia  na  wniosek  gminy,

-          w  wyniku  uczestnictwa  gminy  w  obrocie  cywilno-prawnym / kupno , darowizna/.

Nieruchomości  stanowiące  własność  gminy  Oborniki Śląskie   zajmują  na  dzień 01.11.2009 r.  powierzchnię  760 ha  z tego 218 ha w mieście Oborniki Śląskie i 542 ha  w  23  sołectwach  .

 

Tabela  nr  1.

 

OMÓWIENIE  ZMIAN  W  ROKU  2009 

 

W  tabeli  numer  1    przedstawiono   omówienie  zmian   w  roku  2009 (stan  na  30.12.2009r.)

 

Na  zmianę    powierzchni  gruntów   ogółem  miały  wpływ   zdarzenia zawarte w  zestawieniu tabelarycznym  - tj. tabele nr  4,5,6,7  obejmujące zbycie i nabycie  nieruchomości  na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

 

Tabela  nr  2

 

INFORMACJA  O  PLANOWANYCH  ZMIANACH  W  STANIE     MIENIA  KOMUNALNEGO  W  2010  ROKU.

 

Planuje  się  uzyskać  dochody  ze  sprzedaży  :

A/  teren  miasta 

- sprzedaż  10 działek   budowlanych   o  łącznej  powierzchni  około 1,0 ha,

- sprzedaż około 10 lokali mieszkalnych,

B/  teren  gminy 

-  sprzedaż   10 działek  budowlanych    o  łącznej powierzchni około 1,5 ha

-  sprzedaż około 5 lokali mieszkalnych .

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 4,0 ha  tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację zadań gminy. Przewidujemy zamianę gruntów leśnych  (około 2ha) z Lasami Państwowymi  w celu pozyskania nieruchomości niezbędnych do realizacji gminnych inwestycji . Przewidujemy również zmiany w sposobie zagospodarowania mieniem komunalnym mianowicie przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do terenów budownictwa mieszkaniowego (około 1ha) . Łącznie  zmiana  powierzchni   gruntów  wyniesie około  1,5  ha  .

 

Tabela nr 1

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU   2009

 

REALIZACJA  31.12.2009

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidywany

Stan na :

Realizacja

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

-Sposób zagospodarowania

Ostatni

Dzień

Roku

Poprzed

niego

12.2008

Ostatni

Dzień

Roku

Następne

Go

12,2009

W bezpośred

nim zarządzie gminy

W zarządzie jednostki komunalnej

Dzierżawa, najem, lasing

Wieczyste użytkowanie

Inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

762

760,75

-1,25

643,55

16

60,0

41

0.2

 

rolne

315

315

 

 

238

2

58.0

17

 

 

działki budowlane

61

59,75

-1,25

27,95

9

1.8

21

 

 

tereny rekreacyjne

30

30

 

26,6

3

0.2

-

0.2

 

pozostałe

314

314

 

311

1

 

2

 

2

Lasy (ha)

28

28

 

26

1

 

1

 

3

Parki (ha)

14

14

 

14

 

 

-

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

126

125

-1

 

 

 

 

 

 

mieszkalne

84

83

-1

11

72

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

13

13

 

5

1

 

 

7

 

obiekty służby zdrowia

2

2

 

 

1

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

inne

6

6

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

12

 

 

12

 

 

 

 

- dł. w km

163,35

163,35

 

 

163,35

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

 

3

 

 

 

 

wysypiska - liczba

1

1

 

 

1

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

43

43,3

+0,3

43,3

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

16

18

+2

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

11

12

+1

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

13,77

10

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

0,645

0,819

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

5,5

10,08

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2010

 

PLAN  01.2010 – 12.2010

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidy

wany

stan na :

Planowane

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

Sposób zagospodarowania

Ostatni

Dzień

Roku

Poprzed

-niego

12.2009

Ostatni

Dzień

Roku

Następne

-go

12.2010

W bezpośred

Nim zarządzie gminy

W zarządzie jednostki komunalnej

Dzierżawa, najem, lasing

Wieczyste użytkowanie

Inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

760,75

759,25

-1,5

642,05

16

60

40

0.2

 

Rolne

315

 

319

            +4

242

2

58

17

 

 

działki budowlane

59,39

55,89

-3,5

25,09

9

1.8

20

 

 

tereny rekreacyjne

30

30

 

26,6

3

0.2

-

0.2

 

pozostałe

314

314

 

311

1

 

2

 

2

Lasy (ha)

28

26

-2

24

1

 

1

 

3

Parki (ha)

14

14

 

14

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

126

124

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkalne

84

84

 

11

73

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

13

12

 

5

 

 

 

7

 

obiekty służby zdrowia

2

1

 

 

 

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

Inne

6

6

 

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

14

+2

 

12

 

 

 

 

- dł. w km

163,35

168,35

+5

 

169,85

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

 

3

 

 

 

 

wysypiska – liczba

1

0

-1

 

1

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

43,3

44

+0,7

 

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

18

19

+1

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

12

12

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

13,77

13,77

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

0,82

0,61

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

10,08

15,44

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  3   

 

TABELARYCZNA  INFORMACJA  O  WARTOŚCI  MIENIA  KOMUNALNEGO

 

  LP.

 Wyszczególnienie

Teren  miasta

Teren  gminy

   Uwagi

 

 

 

 

 

1

Wieczyste  użytkowanie  gruntów

 

 

 

 

- osoby   fizyczne

    4.193.156,-

         48.963,-

 

 

- osoby   prawne                          

    3.118.264,-

       154.543,-

 

 

 

 

 

 

2

Drogi nieutwardzone

    3.552.978,-

     1.332.730,-

 

 

 

 

 

 

3.

Drogi  utwardzone

 

 

 

 

-wartość  brutto

    15.042.774,-

    3.557.125,-

 

 

-wartość  umorzenia

      3.116.215,-

       888.073,-

 

 

-wartość  netto

    11.926.708-

    2.669.052,-

 

 

 

 

 

 

4. 

 Grunty  zasobu gminy

   22.478.218,-

    3.300.167,-

 

 

 

Tabela  nr  4  

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2009  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  GMINY/stan na 31.12.2009/

 

Np

Miejscowość

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Kuraszków

AM 1

41/6

  1605

przetarg

2

Osolin

AM 1

324

    400

przetarg

3

Uraz

AM 1

346/8

  1000

przetarg

4

Uraz

AM 1

346/7

  1000

przetarg

5

Przecławice

AM 1

66/12

  1076

przetarg

6

Przecławice

AM 1

66/11

  1077

przetarg

7

Osolin

AM 1

611/2

  1635

przetarg

8

Osolin

AM 1

611/3

  1690

przetarg

9

Bagno

AM 1

339/2

  1095

przetarg

10

Rościsławice

AM 1

223/7

  1138

przetarg

11

Rościsławice

AM 1

223/6

  1049

przetarg

 

RAZEM

 

 

12765

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  5

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2009  ROKU 

Przez GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE

TEREN  GMINY/stan na 31.12.2009/

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr 

działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma  

   nabycia

1

Jary

AM 1

82/5

    53

nabycie odpłatne

2

Jary

AM 1

85/3, udział w dz. nr 85/4, 66/12, 66/6

  168

nabycie odpłatne

3

Osolin

AM-1

227/18

 1385

pierwokup

4

Kowale

AM-1

156

   503

pierwokup

5

Uraz

AM-1

860/1

   185

tryb administracyjny

6

Uraz

AM-1

943/1

   113

tryb administracyjny

7

Pęgów

AM-1

134/7

   407

tryb administracyjny

8

Siemianice

AM-1

85/1

   117

tryb administracyjny

9

Morzęcin Wielki

AM-1

85/4

   192

tryb administracyjny

10

Uraz

AM-1

1308/4

     85

tryb administracyjny

11

Siemianice

AM-1

55/34

    12

tryb administracyjny

12

Pęgów

AM-1

132/19

    12

tryb administracyjny

13

Pęgów

AM-1

132/18

    12

tryb administracyjny

14

Pęgów

AM-1

132/10

  481

tryb administracyjny

15

Morzęcin Wielki

AM-1

175/15

1460

tryb administracyjny

16

Lubnów

AM-1

558/1

1139

tryb administracyjny

17

Pęgów

AM-1

276/7

    12

tryb administracyjny

18

Przecławice

AM-1

66/10

    12

tryb administracyjny

19

Pęgów

AM-1

591/4

  196

tryb administracyjny

20

Pęgów

AM-1

591/1

  248

tryb administracyjny

21

Pęgów

AM-1

723/17

    12

tryb administracyjny

 

RAZEM

 

 

 6804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  6  

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2009  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 31.12.2009/

 

Np

Miejscowosć

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Oborniki Śl

AM  27

        99/7

   1078

przetarg

2

Oborniki Śl.

AM  20

        59

   1343

przetarg

3

Oborniki Śl.

AM  26

       51/3

   1083

przetarg

4

Oborniki Śl.

AM  26

       48/3

     907

przetarg

5

Oborniki Śl.

AM  41

       29/3

     520

bezprzetargowo

6

Oborniki Śl.

AM   4

       65/11

     470

bezprzetargowo

7

Oborniki Śl.

AM   4

       65/12

     523

bezprzetargowo

8

Oborniki Śl.

AM   4

       65/10

     424

bezprzetargowo

9

Oborniki Śl.

AM   4

       155

     321

bezprzetargowo- lokal mieszk.

10

Oborniki Śl.

AM  15

         83

     140

bezprzetargowo

11

Oborniki Śl.

AM  41

       30/4

   1971

przetarg

12

Oborniki Śl.

AM  5

       33/57

     823

przetarg

 

RAZEM

 

 

   9603   m2

 

 

Tabela  nr  7   

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2009  ROKU 

Przez GMINĘ  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 30.12.2009/

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr  działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma    nabycia

1

Oborniki Śl.

 AM 29

   37

   1294

nabycie odpłatne

2

Oborniki Śl.

AM 16

  22/5

    604

nabycie odpłatne

3

Oborniki Śl.

AM 37

8/1 i 8/3

    159

tryb administracyjny

4

Oborniki Śl.

AM 26

49/2

    606

tryb administracyjny

5

Oborniki Śl.

AM 35

18/2

    443

tryb administracyjny

 

RAZEM 

 

 

  3106 m2

 

 

Tabela  nr  8

 

Dochody uzyskane w 2009r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych :

 

 

Użytkowanie wieczyste

Najem i dzierżawa

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Ogółem

Kwota dochodów

252.997,61 zł

70.400,73 zł

21.305,72 zł

344.704,06 zł

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 570
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Łochańska-Czerkas
Czas wytworzenia: 2012-03-30 10:39:03
Czas publikacji: 2012-03-30 10:39:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak