INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień 31.12.2010 r. 

 
  

Załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za rok 2010

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO

( stan na dzień 31.12.2010r.) 

 

     Własność  komunalną  gminy  Oborniki Śląskie   stanowi  mienie  nabyte  w  związku  z  wejściem  ustawy  z  dnia  10.05.1990 r. , przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawą  o  pracowniach  samorządowych   (Dz.U.  Nr 32  poz. 191  z  późn. zm.)  uchwały  Rady  Ministrów   Nr 104  z  dnia  9  lipca  1990 r  w  sprawie   dokonywania  inwentaryzacji  mienia  komunalnego  (MP  Nr 30  , poz. 325)  oraz  przepisy  zawarte  w  ustawie  z  dnia  21 sierpnia  1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami (  tekst  jednolity Dz.U. nr 102 z 2010r. poz. 651 z późn. zm.)

Nabycie  tego  mienia   nastąpiło :

-          z  mocy  prawa  tj.  na  podstawie art. 5  ust. 1 i 2  ,  art. 7  ustawy  przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych,

-          z  mocy  decyzji   administracyjnych  o  przekazaniu  mienia  na  wniosek  gminy,

-          w  wyniku  uczestnictwa  gminy  w  obrocie  cywilno-prawnym / kupno , darowizna/.

Nieruchomości  stanowiące  własność  gminy  Oborniki Śląskie   zajmują  na  dzień 31.12.2010 r.  powierzchnię  758 ha  z tego 216 ha w mieście Oborniki Śląskie i 542 ha  w  23  sołectwach  .

 

Tabela  nr  1.

 

OMÓWIENIE  ZMIAN  W  ROKU  2010 

 

W  tabeli  numer  1    przedstawiono   omówienie  zmian   w  roku  2010 (stan  na 30.12.2010r.). Na  zmianę    powierzchni  gruntów   ogółem  miały  wpływ   zdarzenia zawarte w  zestawieniu tabelarycznym  - tj. tabele nr  4, 5, 6, 7  obejmujące zbycie i nabycie  nieruchomości  na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

 

Tabela  nr  2

 

INFORMACJA  O  PLANOWANYCH  ZMIANACH  W  STANIE     MIENIA  KOMUNALNEGO  W  2011  ROKU.

 

Planuje  się  uzyskać  dochody  ze  sprzedaży  :

A/  teren  miasta 

- sprzedaży  5 działek   budowlanych   o  łącznej  powierzchni  około 1,0 ha,

- sprzedaży  około 100 lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie ,

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (około 2 ha),

B/  teren  gminy 

-  sprzedaż   10 działek  budowlanych    o  łącznej powierzchni około 1,5 ha

-  sprzedaż około 15 lokali mieszkalnych .

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 3,0 ha  tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację zadań gminy. Przewidujemy również zmiany w sposobie zagospodarowania mieniem komunalnym mianowicie przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do terenów budownictwa mieszkaniowego (około 2ha) . Łącznie  zmiana  powierzchni   gruntów  wyniesie około  3,5  ha  .

 

Tabela nr 1

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU   2010

 

REALIZACJA  31.12.2010

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Stan na :

Realizacja

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

-Sposób zagospodarowania

ostatni

dzień

roku

poprzedniego

12.2009

ostatni

dzień

roku

następnego

12.2010

w bezpośrednim zarządzie gminy

w zarządzie jednostki komunalnej

dzierżawa, najem, leasing

wieczyste użytkowanie

inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

761

758

-3

639

16

64

39

0.2

 

rolne

315

315

 

 

235

2

62.0

16

 

 

działki budowlane

61

56

-5

24

9

1.8

20

 

 

tereny rekreacyjne

30

30

 

26,6

3

0.2

-

0.2

 

pozostałe

314

316

+2

313

1

 

2

 

2

Lasy (ha)

25

25

 

21

1

 

1

 

3

Parki (ha)

14

14

 

14

 

 

-

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

125

125

 

 

 

 

 

 

 

mieszkalne

83

83

 

11

72

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

13

13

 

5

 

1

 

7

 

obiekty służby zdrowia

2

2

 

 

1

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

inne

6

6

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

14

+2

 

14

 

 

 

 

- dł. w km

163,35

164,55

+1,2

 

164,55

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

 

3

 

 

 

 

wysypiska - liczba

1

0

 

 

 

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

43,3

43,37

+0,07

43,37

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

18

19

+1

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

12

12

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

10,00

9,76

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

0,819

0,458

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

10,08

17,43

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2011

 

PLAN  01.2011 – 12.2011

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidywany

stan na :

Planowane

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

Sposób zagospodarowania

ostatni

dzień

roku

poprzedniego

12.2010

ostatni

dzień

roku

następnego

12.2011

w

bezpośrednim zarządzie gminy

w zarządzie jednostki komunalnej

dzierżawa, najem, leasing

wieczyste użytkowanie

inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

758

754,5

-3,5

637

16

64

37

0.2

 

Rolne

315

 

315

          

235

2

62

16

 

 

działki budowlane

56

49,5

-6,5

19,5

9

1.8

18

 

 

tereny rekreacyjne

30

30

 

26,6

3

0.2

-

0.2

 

pozostałe

316

319

+3,0

316

1

 

2

 

2

Lasy (ha)

25

25

 

21

1

 

1

 

3

Parki (ha)

14

14

 

14

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

125

105

-20

 

 

 

 

 

 

Mieszkalne

83

63

-20

11

53

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

16

+1

16

 

 

 

 

 

obiekty kultury

13

14

+1

5

 

1

 

8

 

obiekty służby zdrowia

2

2

 

 

1

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

Inne

6

6

 

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

14

15

+1

 

15

 

 

 

 

- dł. w km

164,55

168,85

+4,3

 

168,85

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

 

3

 

 

 

 

wysypiska – liczba

0

0

 

 

 

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

43,37

43,37

 

 

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

19

20

+1

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

12

12

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

9,76

9,76

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

0,458

0,382

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

17,43

21,66

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  3   

 

TABELARYCZNA  INFORMACJA  O  WARTOŚCI  MIENIA  KOMUNALNEGO

 

  LP.

 Wyszczególnienie

Teren  miasta

Teren  gminy

   Uwagi

 

 

 

 

 

1

Wieczyste  użytkowanie  gruntów

 

 

 

 

- osoby   fizyczne

    4.217,956,-

         48.963,-

 

 

- osoby   prawne                          

    3.118.264,-

       154.543,-

 

 

 

 

 

 

2

Drogi nieutwardzone

    4.966.978,-

     2.352.789,-

 

 

 

 

 

 

3.

Drogi  utwardzone

 

 

 

 

-wartość  brutto

    15.152.769,-

    4.273.108,-

 

 

-wartość  umorzenia

      3.925.515,-

    1.157.839,-

 

 

-wartość  netto

    11.227.254,-

    3.115.269,-

 

 

 

 

 

 

4. 

 Grunty  zasobu gminy

   23.995.450,-

    4.234.491,-

 

 

 

Tabela  nr  4  

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2010  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIĄ  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  GMINY/stan na 31.12.2010/

 

Np

Miejscowość

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Wielka Lipa

AM 2

114/4

  1191

przetarg

2

Uraz

AM 1

196

  8569

bez przetargowo – zbycie prawa własności użytkownikowi wieczystemu

3

Kowale

AM 1

11/4

  4222( 15,23%)

przetarg – lokal  z udziałem w gruncie

4

Osolin

AM 1

604/1

    289

bez przetargowo

5

Borkowice

AM 1

83

    185

przetarg ograniczony, udział do 1/5 części

6

Uraz

AM 1

733

    300

bez przetargowo-zamiana

7

Uraz

AM 1

344/1

  1020

bez przetargowo

 

RAZEM

 

 

15776

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  5

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2010  ROKU 

Przez GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE

TEREN  GMINY/stan na 31.12.2010/

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr 

działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma  

   nabycia

1

Pęgów

AM 1

91/3

     125

nabycie nieodpłatne

2

Uraz

AM 1

900/1

     420

nabycie nieodpłatne

3

Lubnów

AM-1

68/4

     495

nabycie nieodpłatne

4

Lubnów

AM-1

68/6

   1813

nabycie nieodpłatne

5

Lubnów

AM-1

68/8

     152

nabycie nieodpłatne

6

Lubnów

AM-1

68/10

     744

nabycie nieodpłatne

7

Lubnów

AM-1

69/1

     229  

nabycie nieodpłatne

8

Lubnów

AM-1

69/3

     329

nabycie nieodpłatne

9

Lubnów

AM-1

69/5

     318

nabycie nieodpłatne

10

Lubnów

AM-1

69/7

     295

nabycie nieodpłatne

11

Kowale

AM-1

149

     529

przetarg

12

Kowale

AM-1

159

     515

przetarg

13

Kowale

AM-1

160

     322

przetarg

14

Kowale

AM-1

176

     510

przetarg

15

Siemianice

AM-1

80/6, 81/8

     232

tryb administracyjny

16

Jary

AM-1

69/2, 68/1, 983/1

     768

tryb administracyjny

17

Siemianice

AM-1

84/7

     115

tryb administracyjny

18

Siemianice

AM-1

79/14

     116

tryb administracyjny

19

Siemianice

AM-1

74/5

       60

tryb administracyjny

20

Bagno

AM-1

166/13

     635

tryb administracyjny

21

Wilczyn

AM-1

268/122

       11

tryb administracyjny

22

Pęgów

AM-1

54/1

       42

tryb administracyjny

23

Pęgów

AM-1

660/25

     425

tryb administracyjny

24

Wilczyn

AM-1

270/107

   3093

tryb administracyjny

25

Uraz

AM-1

952/1

       54

tryb administracyjny

26

Uraz

AM-1

949/1

       62

tryb administracyjny

27

Uraz

AM-1

878/4

     149

tryb administracyjny

28

Uraz

AM-1

876/5

     153

tryb administracyjny

29

Rościsławice

AM-1

188/2

     691

tryb administracyjny

30

Uraz

AM-1

919/1

     274

tryb administracyjny

31

Siemianice

AM-1

86/9

       11

tryb administracyjny

32

Pęgów

AM-1

144/5

       12

tryb administracyjny

33

Pęgów

AM-1

133/1

       12

tryb administracyjny

34

Morzęcin Wielki

AM-1

85/4

     192

tryb administracyjny

35

Lubnów

AM-1

549/27

         8

tryb administracyjny

 

RAZEM

 

 

 13911 m2

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  6  

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2010  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 31.12.2010/

 

Np

Miejscowość

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

       / m2/

   Zbycie

1

Oborniki Śl

AM  20

        75/1

            237

darowizna 

2

Oborniki Śl.

AM  15

        93/1

            148

bez przetargowo

3

Oborniki Śl.

AM  27

       27/1

            124

zniesienie współwłasności

4

Oborniki Śl.

AM  20

       55/2

            104

bez przetargowo

5

Oborniki Śl.

AM  15

       146

          1252

przetarg

6

Oborniki Śl.

AM   5

       33/42

            483

bez przetargowo

7

Oborniki Śl.

AM  13

       129/2

            396

przetarg

8

Oborniki Śl.

AM  13

       129/1

            226

przetarg

9

Oborniki Śl.

AM  20

        58/5

(28,67%/)  190

bez przetargowo- lokal mieszkalny

10

Oborniki Śl.

AM  20

         55/2

(11,35%)  280 

bez przetargowo–lokal mieszkalny

11

Oborniki Śl.

AM  20

         55/2

(22,38%)  280

bez przetargowo – lokal mieszkalny

12

Oborniki Śl.

AM  20

        55/2

(14,17%)   280

bez przetargowo – lokal mieszkalny

13

Oborniki Śl.

AM  21

        24/1

 (25,83%) 873

bez przetargowo – lokal mieszkalny

14

Oborniki Śl.

AM  5

       33/63

              86

bez przetargowo

 

RAZEM

 

 

        3 430 m2

 

 

 

Tabela  nr  7   

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2010  ROKU 

Przez GMINĘ  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 30.12.2010/

 

Lp

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr  działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma    nabycia

1

Oborniki Śl.

 AM 38

38/1,39/2

   1352

nabycie odpłatne

2

Oborniki Śl.

AM 2

59

   4257

rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

3

Oborniki Śl.

AM  8

 12

     631

nabycie nie odpłatne

4

Oborniki Śl.

AM 37

5/1,5/7,6/1,6/3

   1258

nabycie odpłatne

5

Oborniki Śl.

AM 27

76/3

     633

nabycie odpłatne

6

Oborniki Śl.

AM 29

46/1

     161

tryb administracyjny

 

RAZEM 

 

 

  8 292 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  8

 

Dochody uzyskane w 2010r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych :

 

Lp.

rodzaj prawa majątkowego

kwota dochodów

1.

sprzedaż

941.726,14 zł

2.

użytkowanie wieczyste

172.871,74 zł

3.

najem i dzierżawa

76.806,70 zł

4.

przekształcenie użytkowania wieczystego

36.857,99 zł

5.

służebność gruntowa

15.780,70 zł

6.

Udziały w spółkach, akcjach

0

 

Ogółem

1.244.043,27zł

 

 

 

sporządziła: Aneta Łochańska-Czerkas                                      

 
Liczba odwiedzin : 580
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Aneta Łochańska-Czerkas
Czas wytworzenia: 2012-03-30 10:36:29
Czas publikacji: 2012-03-30 10:36:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak