Podatek leśny od osób prawnych 

 

Podatek leśny od osób prawnych

 

 

Download/get/id,21329.html

Podatek leśny od osób prawnych

 

  

 


Wymagane dokumenty:
Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

Należy złożyć deklarację DL na podatek leśny, oraz niżej wymienione dokumenty:
-akt notarialny lub umowę dzierżawy lasu.
 


Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta lub Sekretariat Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich - w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach - 7.30-15.30 oraz w środę - 8.30-16.30.

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie zastosowania ulg: o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej lub o umorzenie zaległości podatkowej - wydawana jest decyzja. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wydania decyzji wydłuża się do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta w lub w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów - Monika Michałowska-Molik - inspektor ds.podatków.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r, poz. 1821 ze zm. )

 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018 r. średnia cena sprzedaży drewna z której wyliczany jest podatek leśny na 2019 r. wynosi 191,98 zł za 1 m3.

W związku z powyższym:

- podatek leśny od 1 ha wynosi 42,2356 zł (191,98 zł x 0,220 m3 drewna).

 

Uwagi:
A.
Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego składanej do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

 


B. Termin płatności podatku może zostać odroczony lub rozłożony na raty.

Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Przy odraczaniu płatności podatku lub rozkładaniu na raty zaległości podatkowych nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r.

 

 

C. Podatek leśny może zostać umorzony.
Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 800 ze zm. )
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, po terminie płatności raty podatku.

D. W przypadku nieuregulowania raty podatku w terminie płatności wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od momentu pokwitowania odbioru upomnienia wraz z należnymi odsetkami naliczonymi na dzień dokonania zapłaty zaległości podatkowej.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty podatku wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego (w zależności od miejsca siedziby firmy), w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r, poz. 1821 ze zm. ). Podatek płatny jest w proporcjonalnych ratach, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek leśny w kwocie do 100,00 zł  płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania organu podatkowego.
 

F. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto podatnika w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 
 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-07-15 15:21:26 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 937
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Michałowska
Czas wytworzenia: 2005-02-11 09:29:16
Czas publikacji: 2019-01-03 12:18:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak