Podatek od środków transportowych 

 

Podatek od środków transportowych

 
Download/get/id,21844.html

Podatek od środków transportowych 

 

   

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami lub współwłaścicielami środków transportowych - art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm. ).
Od dnia 01.01.2008 r. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.


Wymagane dokumenty:


Deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć do 15 lutego każdego roku lub w ciągu 14 dni od momentu nabycia/zbycia środka transportowego należy zgłosić obowiązek podatkowy lub jego wygaśnięcie. W tym celu należy złożyć deklarację (korektę deklaracji) na podatek od środków transportowych DT-1na dany rok podatkowy wraz z odpowiednią liczbą zalaczników DT-1A oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę (fakturę) kupna/sprzedaży.
2. Dowód rejestracyjny pojazdu - do okazania.

Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesanta lub Sekretariat Urzędu Miejskiego - w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach - 7.30-15.30 oraz w środę - 8.30-16.30.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie zastosowania ulg: o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej lub o umorzenie zaległości podatkowej - patrz UWAGI lit. B, C - wydawana jest decyzja. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wydania decycji wydłuża się do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oborikach Śląskich  w godzinach pracy Urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budżetu i Finansów - Monika Michałowska - Molik - inspektor ds. podatków.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm. )
2. Uchwała nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2025)

Uwagi:
A.
Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika w deklaracji na podatek od środków transportowych na podstawie uchwały nr XVII/124/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

 

B. Termin płatności może zostać odroczony lub rozłożony na raty.
Podstawa prawna - art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm. ).
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 100% obniżonej stawki odsetek za zwłokę - podstawa prawna - Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2016 r.

 

C. Podatek od środków transportowych może zostać umorzony.
Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm. )
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Sekretariacie Urzędu po terminie płatności raty podatku.

 

D. W przypadku nie uregulowania raty podatku w terminie płatności podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od momentu pokwitowania odbioru upomnienia wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień dokonania zapłaty zaległości podatkowej.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego ( w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy ),  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm. ).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania organu podatkowego.

 

F.Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spóldzielczym w Obornikach Śląskich - indywidualne dla każdego podatnika. 

W przypadku braku informacji o nr konta należy skontaktować się z p. Moniką Michałowską-Molik pod nr tel. 71 310 35 19 wew 449.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

 

 

  
 

Załączniki

HERB7.jpg

Data: 2015-12-18 15:14:42 Rozmiar: 14.73k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 1684
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Michałowska
Czas wytworzenia: 2005-02-11 08:50:20
Czas publikacji: 2019-01-18 12:02:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak