INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO stan na dzień 1.11.2008 r. 

 

 

INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNLANEGO

 

( stan na dzień 01.11.2008r.)

 

     Własność  komunalną  gminy  Oborniki Śląskie   stanowi  mienie  nabyte  w  związku  z  wejściem  ustawy  z  dnia  10.05.1990 r. , przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawą  o  pracowniach  samorządowych   (Dz.U.  Nr 32  poz. 191  z  późn. zm.)  uchwały  Rady  Ministrów   Nr 104  z  dnia  9  lipca  1990 r  w  sprawie   dokonywania  inwentaryzacji  mienia  komunalnego  (MP  Nr 30  , poz. 325)  oraz  przepisy  zawarte  w  ustawie  z  dnia  21 sierpnia  1997  r. o  gospodarcze  nieruchomościami (  tekst  jednolity Dz.U. nr 207 z 2004r. poz. 2108 z późn. zm.)

 

Nabycie  tego  mienia   nastąpiło :

-          z  mocy  prawa  tj.  na  podstawie art. 5  ust. 1 i 2  ,  art. 7  ustawy  przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych,

-          z  mocy  decyzji   administracyjnych  o  przekazaniu  mienia  na  wniosek  gminy,

-          w  wyniku  uczestnictwa  gminy  w  obrocie  cywilno-prawnym / kupno , darowizna/.

 

Nieruchomości  stanowiące  własność  gminy  Oborniki Śląskie   zajmują  na  dzień 01.11.2008 r.  powierzchnię  715,76 ha  rozmieszczonych  w  23  sołectwach   i  mieście  Oborniki Śląskie.

 

Tabela  nr  1.

 

OMÓWIENIE  ZMIAN  W  ROKU  2008 

 

W  tabeli  numer  1    przedstawiono   omówienie  zmian   w  roku  2008 (stan  na  01.11.2008r.)

 

Na  zmianę    powierzchni  gruntów   ogółem  miały  wpływ   zdarzenia zawarte w  zestawieniu tabelarycznym  - tj. tabele nr  4,5,6,7  obejmujące zbycie i nabycie  nieruchomości  na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

 

 

Tabela  nr  2

 

INFORMACJA  O  PLANOWANYCH  ZMIANACH  W  STANIE     MIENIA  KOMUNALNEGO  W  2009  ROKU.

 

Planuje  się  uzyskać  dochody  ze  sprzedaży  :

A/  teren  miasta 

- sprzedaż  10 działek   budowlanych   o  łącznej  powierzchni  około 1,0 ha,

- sprzedaż około 5 lokali mieszkalnych,

B/  teren  gminy 

-  sprzedaż   20 działek  budowlanych    o  łącznej powierzchni  2,0 ha

-  sprzedaż około 5 lokali mieszkalnych .

Jednocześnie planuje się pozyskanie około 6,0 ha  tytułem nieodpłatnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na realizację zadań gminy. Łącznie  zmiana  powierzchni   gruntów  wyniesie około  3,0  ha  .

Tabela nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE ZMIAN W ROKU   2008

REALIZACJA   1-11.2008

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidywany

Stan na :

Realizacja

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

-Sposób zagospodarowania

Ostatni

Dzień

Roku

Poprzed

Niego

12.2007

Ostatni

Dzień

Roku

Następne

Go

12,2008

W bezpośred

nim zarządzie gminy

W zarządzie jednostki komunalnej

Dzierżawa, najem, lasing

Wieczyste użytkowanie

Inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

715,76

709,95

-5,71

571,66

19,71

62,0

63,06

0.2

 

rolne

324,16

324,16

 

 

264,16

 

60.0

 

 

 

działki budowlane

99,17

92,26

-6,91

34,20

19,71

1.8

44,13

 

 

tereny rekreacyjne

6,04

6,34

+0,30

4,64

 

0.2

1.0

0.2

 

pozostałe

286,39

287,29

+0,90

268,66

 

 

17.2

 

2

Lasy (ha)

24.66

24.66

 

 

 

 

 

 

3

Parki (ha)

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

124

126

+2

 

 

 

 

 

 

mieszkalne

84

84

 

11

73

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

12

13

+1

5

1

 

 

7

 

obiekty służby zdrowia

1

2

+1

 

1

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

inne

6

6

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

12

 

 

12

 

 

 

 

- dł. w km

159,35

163,35

+4

 

163,35

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

1

2

 

 

 

 

wysypiska - liczba

1

1

 

 

1

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

41

43

+2

43

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

15

16

+1

 

 

 

 

 

 

inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

10

11

+1

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

9,45

28,5

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

-

-

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

4,92

4,05

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO

 

OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W ROKU 2009

 

PLAN  1.2009 – 12.2009

 

 

 

 

Lp

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Przewidy

wany

stan na :

Planowane

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

stanu w roku

budżetowym

Sposób zagospodarowania

Ostatni

Dzień

Roku

Poprzed

-niego

12.2008

Ostatni

Dzień

Roku

Następne

-go

12.2009

W bezpośred

Nim zarządzie gminy

W zarządzie jednostki komunalnej

Dzierżawa, najem, lasing

Wieczyste użytkowanie

Inne formy

1

Grunty ogółem (ha), w tym :

709,95

712,95

+3,0

560,66

19,71

62,0

63,06

0.2

 

Rolne

324,16

 

324,16

            

264,16

 

60.0

 

 

 

działki budowlane

92,26

89,26

-3,0

22,20

19,71

1.8

44,13

 

 

tereny rekreacyjne

6,34

6,34

 

4,64

 

0.2

1.0

0.2

 

pozostałe

287,29

293,86

+6,0

269,66

 

 

17.2

 

2

Lasy (ha)

24.66

24.66

 

 

 

 

 

 

3

Parki (ha)

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

4

Budynki – liczba ogółem, w tym :

126

124

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkalne

84

84

 

11

73

 

 

 

 

obiekty szkolne

15

15

 

15

 

 

 

 

 

obiekty kultury

13

12

 

5

 

 

 

7

 

obiekty służby zdrowia

2

1

 

 

 

 

 

1

 

pozostałe obiekty użyteczności

publicznej

6

6

 

6

 

 

 

 

 

Inne

6

6

 

 

6

 

 

 

 

5

Budowle i urządzenia techniczne :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodociągi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- liczba

12

12

 

 

12

 

 

 

 

- dł. w km

163,35

169,85

+6,5

 

169,85

 

 

 

 

oczyszczalnie ścieków

3

3

 

1

2

 

 

 

 

wysypiska – liczba

1

1

 

 

1

 

 

 

 

drogi gminne (ulice miejskie)

dł. w km

43

43,5

+0,5

 

 

 

 

 

 

obiekty sportowe

16

18

+2

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki transportu – szt.

11

11

 

 

 

 

 

 

7

Inwestycje gminne –

stan zaangażowania (w mln zł)

28,5

21,99

 

 

 

 

 

 

8

Lokaty kapitałowe –

wartość w mln zł

-

-

 

 

 

 

 

 

9

Pożyczki udzielone (w mln zł)

-

-

 

 

 

 

 

 

10

Obligacje własne –

sprzedaż w mln zł

4,05

13,67

 

 

 

 

 

 

11

Komunalne osoby prawne – liczba

2

2

 

 

 

 

 

 

12

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

12

12

 

 

 

 

 

 

13

Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  nr  3   

 

TABELARYCZNA  INFORMACJA  O  WARTOŚCI  MIENIA  KOMUNALNEGO

 

  LP.

 Wyszczególnienie

Teren  miasta

Teren  gminy

   Uwagi

 

 

 

 

 

1

Wieczyste  użytkowanie  gruntów

 

 

 

 

- osoby   fizyczne

    4.193.156,-

         48.963,-

 

 

- osoby   prawne                          

    3.118.264,-

       154.543,-

 

 

 

 

 

 

2

Drogi nieutwardzone

    3.552.978,-

     1.332.730,-

 

 

 

 

 

 

3.

Drogi  utwardzone

 

 

 

 

-wartość  brutto

    14.939.269,-

    3.557.125,-

 

 

-wartość  umorzenia

      3.094.625,-

       888.073,-

 

 

-wartość  netto

    11.844.644,-

    2.669.052,-

 

 

 

 

 

 

4. 

 Grunty  zasobu gminy

   22.478.218,-

    3.300.167,-

 

 

 

Tabela  nr  4  

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2008  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  GMINY/stan na 01.11.2008/

 

Np

Miejscowosć

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Morzęcin Wielki

AM 1

148/3

 1000

przetarg

2

Siemianice

AM 1

182/7

  5542

przetarg

3

Osolin

AM 1

611/12

  1000

przetarg

4

Uraz

AM 1

600/13

    761

przetarg

5

Uraz

AM 1

600/11

    783

przetarg

6

Uraz

AM 1

600/9

    783

przetarg

7

Pęgów

AM 1

743

  1286

przetarg

8

Osolin

AM 1

611/4

  1611

przetarg

9

Wielka Lipa

AM 2

119/1

  350,06

bezprzetargowo - lokal mieszk.

10

Osolin

AM 1

535

  1602

przetarg

11

Pęgów

AM 1

742

1  410

przetarg

12

Bagno

AM 1

339/3

  1356

przetarg

13

Pęgów

AM 1

683/4

  1274

przetarg

14

Lubnów

AM 1

549/7

38077

przetarg

15

Rościsławice

AM 1

197/1

    900

przetarg

16

Wielka Lipa

AM 2

110

    226

bezprzetargowo - zamiana

17

Kotowice

AM-1

294/1

  1042

bezprzetargowo - lokal mieszk.

18

Pęgów

AM-1

271/9

    900

bezprzetargowo–2 lokale mieszk. przetarg na lokal użytkowy

19

Bagno

AM-1

150/2

  2007

bezprzetargowo–2 lokale mieszk.

20

Osolin

AM-1

40/4

  1270

bezprzetargowo - zamiana

 

RAZEM

 

 

63180,06m

 

 

 

 

Tabela  nr  5

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2008  ROKU 

Przez GMINĘ OBORNIKI ŚLĄSKIE

TEREN  GMINY/stan na 01.11.2008/

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr 

działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma  

   nabycia

1

Kuraszków

AM 1

112/1

   3000

nabycie odpłatne

2

Siemianice

AM 1

209

   3026

nabycie odpłatne /zamiana

3

Osolin

AM-1

40/7

     218

nabycie odpłatne/zamiana

4

Morzęcin Mały

AM-1

7/15

   3200

nabycie nieodpłatne

5

Pęgów

AM-1

39/25

   2700

nabycie nieodpłatne

6

Pęgów

AM-1

5/30

   1533

nabycie nieodpłatne

7

Kuraszków

AM-1

80/4

     400

nabycie nieodpłatne

8

Kuraszków

AM-1

127/1

     100

nabycie nieodpłatne

9

Kotowice

AM-1

64/4

     300

nabycie nieodpłatne

 

RAZEM

 

  

1 4477m2

 

 

 

Tabela  nr  6  

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZBYTYCH W 2008  ROKU 

BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIA  GMINY  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 01.11.2008/

 

Np

Miejscowosć

Arkusz Mapy

Nr działki

Powierzchnia

  / m2/

   Zbycie

1

Oborniki Śl

AM  5

33/34

    829

przetarg

2

Oborniki Śl.

AM 20

92

    706

przetarg

3

Oborniki Śl.

AM 13

68

      12

bezprzetargowo –lokal mieszk.

4

Oborniki Śl.

AM 27

99/5

    180

przetarg

5

Oborniki Śl.

AM 38

210/2,210/3,210/4

  1041

bezprzetargowo

6

Oborniki Śl.

AM 13

33/1

    733

przetarg

7

Oborniki Śl.

AM 27

82/63

  1420

przetarg

8

Oborniki Śl.

AM 3

4

  1164

bezprzetargowo- 2 lokale mieszk.

10

Oborniki Śl.

AM 13

108/4

      13

bezprzetargowo- lokal mieszk.

11

Oborniki Śl.

AM 24

253,254,258

  5432

przetarg

12

Oborniki Śl.

AM 20

85

      49

bezprzetargowo

13

Oborniki Śl.

AM 24

134/8

      52

bezprzetargowo

14

Oborniki Śl.

AM 9

2/7

      65

bezprzetargowo- lokal mieszk.

15

Oborniki Śl.

AM 27

82/29

    896

przetarg

16

Oborniki Śl.

AM 17

 3/4,4/1

    923

zamiana notarialna

17

Oborniki Śl.

AM 26

51/1

    736

zamiana notarialna

 

 

 

RAZEM

14251 m2

  

 

 

 

 

Tabela  nr  7   

 

ZESTAWIENIE  NIERUCHOMOŚCI  NABYTYCH W 2008  ROKU 

Przez GMINĘ  OBORNIKI ŚLĄSKIE

                               TEREN  MIASTA/stan na 01.11.2008/

 

Np

Miejscowość

Arkusz

Mapy

Nr  działki

Powierzchnia

   / m2 /

   Forma  

   nabycia

1

Oborniki Śl.

20

51

   1935

darowizna od Województwa Dolnośląskiego

2

Oborniki Śl.

17

2/1 ,37/2 i 37/3

    923

zamiana notarialna

3

Oborniki Śl.

26

52/2 ,210/1 ,210/7

    630

zamiana notarialna

4

Oborniki Śl.

27

93/2

  2384

darowizna od Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

RAZEM  

  5872m2

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 597
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Śliwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Śliwiński
Czas wytworzenia: 2005-01-13 15:11:09
Czas publikacji: 2005-01-13 15:11:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak